23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 12/12/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ   13  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2016,  ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ &  ΩΡΑ  18:00,  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2016. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 2. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016 για το έργο: “Διάνοιξη οδών στα Ο.Τ. 359, 360 & 385 στην περιοχή Αμπάβρη”, (Α.Μ. 35/2008). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 207/2016 απόφασης του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί ψήφισης τεχνικού προγράμματος έτους 2017. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Κιάρης Μηνάς].
 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 208/2016 απόφασης του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί ψήφισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2017.  [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Κιάρης Μηνάς].
 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/2016 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Επιχείρησης, έτους 2017. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ/Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ κα. Πη Βασιλεία].
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 172/2016 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης, έτους 2017. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ/Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ κα.  Πη Βασιλεία].
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 173/2016 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων της Επιχείρησης, έτους 2017. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ/Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ κα.  Πη Βασιλεία].
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 186/2016 απόφασης του Δ/Σ του ΔΗ.ΡΑ.ΣΚ.  περί ψήφισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Επιχείρησης οικον. έτους 2017. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ/Σ του ΔΗΡΑΣΚ κα. Γρηγοριάδου – Παντελίκιζη Βασιλεία].
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2016 απόφασης του Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτος 2017. [Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ του ΔΛΤ κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος].
 10. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Κω (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω” (ΦΕΚ 1568/27-6-2011, Τεύχος Δεύτερο). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 160/2016 απόφαση απόφασης Δ/Σ του ΔΟΠΑΒΣ περί  Καθορισμού τροφείων των βρεφονηπιακών σταθμών του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. για τη σχολική χρονιά 2016-2017. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ/Σ του ΔΟΠΑΒΣ κ. Μουζουράκης Θεόφιλος].
 12. Λήψη απόφασης για τις μειώσεις μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων μισθωτών. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 13. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 7 του Π.Δ/τος 270/1981, για το έτος 2017. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κρητικός Αντώνιος].
 14. Ορισμός Μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κω, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 και παρ. 3 του αρθρ. 3 του Π.Δ/τος 270/1981, για το έτος 2017. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κρητικός Αντώνιος].
 15. Λήψη απόφασης για την εξεύρεση και αγορά ακινήτου στην περιοχή Αγ. Τριάδας Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 16. Έγκριση υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος του Δήμου Κω για τη συμμετοχή  στην Πράξη: “Κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των “Κέντρων δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ)», που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν. 3879/2010. [Εισηγήτρια: η εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος κα. Πη Βασιλεία].
 17. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κω”, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ 1465) και τίτλο: “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων” του Άξονα Προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].

 

 1.   Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:  “Επέκταση ΧΥΤΑ νήσου Κω”, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ 1465) και τίτλο: “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων” του Άξονα Προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: “Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του 7ου δημοτικού σχολείου Κω”, με κωδικό ΟΠΣ 5002727. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου (μικτό κατάστημα τροφίμων και λοιπών προϊόντων) στο Ο.Τ. 523 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω, επ’ ονόματι της εταιρείας με την επωνυμία: “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ Α.Ε.” [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης των χειμάρρων χάντακα και Αγίου Γεωργίου”, (Α.Μ.: 38/2015). [Εισηγητής: κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  : “Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση στο Δήμο Κω (Β’ φάση) – Ανάπλαση πλατείας Τσιγκούρας Δ.Κ. Κεφάλου”, (Α.Μ. 06/2013). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου: “Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων και κοινόχρηστων υποδομών στην νήσο Κω”, Πλημμύρες σε οδοστρώματα οδού Μεροπίδος (Διευθέτηση χειμάρρων στην Δ.Κ. Καρδάμαινας – κοιτόστρωση στις περιοχές Τσουκαλαριά και Βανιλάκη), με Α.Μ.: 36/2016. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ : “Ανάπλαση πλατείας Αγίας Τριάδας στην Αντιμάχεια”, (Α.Μ. 19/2015). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κω – κόμβοι σηματοδότες –  φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Μαρίνας (Πλατύς Ποταμός), (Α.Μ. 24/2015)”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 9. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου: “Διάνοιξη οδών στο σχέδιο πόλεως Ζηπαρίου”, (Α.Μ.: 45/2010 πρώην Δήμου Δικαίου) & επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 10. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από Κέφαλο έως Φυτώριο με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας”, (Α.Μ. 08/2014). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 11. Έγκριση για την επιστροφή ποσού στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων της ΤτΕ για την ολοκλήρωση της Πράξης “Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Δήμου Κω”, με κωδικό Πράξης: 376271. [Εισηγήτρια: κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 12. Έγκριση διενεργείας προμηθειών Δήμου Κω. [Εισηγήτρια: κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 13. Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινημένων και ψήφιση πιστώσεων. [Εισηγήτρια: κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                            Ν.Γ.ΜΥΛΩΝΑΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0