Οργανόγραμμα Υπηρεσιών

Οργανόγραμμα Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Οργανόγραμμα Υπηρεσιών του Δήμου Κω

 • Δήμος Κω
  • Δήμαρχος
   • Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Δημοτικής Περιουσίας
   • Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου
   • Γραμματεία Ποιότητας Ζωής
   • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
    • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
    • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
    • Τμήμα Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης
    • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
    • Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Πόλης Κω
   • Διεύθυνση ΚΕΠ
   • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
    • Τμήμα Ένταξης Αλλοδαπών
    • Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
    • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
     • Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά
     • Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών
   • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
    • Γραφείο Μισθοδοσίας
    • Γραφείο Προμηθειών
    • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
    • Τμήμα Οικονομικής και Λογιστικής Παρακολούθησης
    • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
   • Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
    • Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
    • Τμήμα Περιβάλλοντος
    • Τμήμα Κοιμητηρίων
    • Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
   • Διεύθυνση Πολεοδομίας
    • Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
    • Τμήμα Ελέγχου και Ποιότητας Κατασκευών
    • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
   • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
    • Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
    • Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
   • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
    • Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών
    • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
    • Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
    • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
    • Τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων
    • Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
   • Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
    • Τμήμα Απασχόλησης
    • Τμήμα Παραγωγής & Ανάπτυξης Πρωτογενούς τομέα
    • Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
    • Τμήμα Φυσικών Πόρων Ενέργειας και Βιομηχανίας
   • Κοινότητα Ασφενδιού
   • Κοινότητα Καρδάμαινας
   • Κοινότητα Κεφάλου
   • Κοινότητα Κω
   • Κοινότητα Πυλίου
   • Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές
    • Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
    • Δημοτικό Συμβούλιο
    • Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    • Οικονομική Επιτροπή
    • Συμβούλιο και Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας
    • Συμβούλιο και Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού
    • Συμβούλιο και Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας
    • Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης
    • Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
   • Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης
kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0