ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 26/06/20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι
ανταλλάγματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19-12-2001τ. Α’)
«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 15 του Ν.4467/17 (ΦΕΚ 56/13-04-2017 τ. Α’)

και τροποποιήθηκε με το

άρθρο 31 Ν. 4607/2019

(ΦΕΚ 65/24-04-2019 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61A’) «Σχολές ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη
σε οργανωμένες ή μη παραλίες»

3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν
πραγμάτων των δήμων και των Κοινοτήτων.»

6. Το Π.Δ. 7/28-11-1997 (ΦΕΚ-1024 Δ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου,
κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην
εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών
προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή Αλυκής των κοινοτήτων Ασφενδιού και
Πυλίου νήσου Κω (Ν. Δωδεκανήσου).

7. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 20 (444 Β΄), όπως ισχύει.

8. Την ΚΥΑ Αριθμ. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864 τ. Β’/15-5-2020): «Καθορισμός
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών
και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ
αριθμ.

56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198
τ.
Β’/05.06.2020)
.

9. Τις υπ’ αριθ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).

10. Την με αρ. αριθμ. 123/03-06-2020 (ΑΔΑ: 6Π2ΥΩΛΕ-ΧΦΘ) απόφασή του Δημοτικού
Συμβουλίου Κω περί αποδοχής της παραχώρησης και την μεταβίβαση του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος, είτε με δημοπρασία κατά τις διατάξεις περί
δημοπρασιών του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α), είτε με απευθείας παραχώρηση σε
όμορες επιχειρήσεις.

11. Το αριθμ. πρωτ. 37898ΕΞΕ/29-05-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Δωδεκανήσων Α’ με θέμα «Διευκρινήσεις – Οδηγίες για την σύναψη μισθώσεων
απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας έτους 2020».


12. Την με αριθμό 143/10-06-2020 (ΑΔΑ:
ΨΥΟ0ΩΛΕ-9ΓΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρόταση καθορισμού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας και το αριθμ. πρωτ. 46377 ΕΞΕ 2020/24-06-2020

έγγραφο αποδοχής της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ καθορίστηκε το αντάλλαγμα, για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας.

13. Την με αριθμό 163/25-06-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα δημοπρατούμενα τμήματα
αιγιαλού – παραλίας, οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας και ορίσθηκαν τα
μέλη των Επιτροπών Διενέργειας ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Κω.

14. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 46700 ΑΠΑ 2020/25-06-2020 έγγραφο
της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σων Α’ για την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης
και τις σχετικές διορθώσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στην παρούσα.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική
για την εκμίσθωση των χώρων για την παραχώρηση του
δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,
υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος.

Το δικαίωμα παραχώρησης γίνεται για την άσκηση
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού,
και συγκεκριμένα για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών,
ξαπλωστρών και την λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου
αναψυκτήριου.

Η παραχώρηση των χώρων του αιγιαλού και παραλίας γίνεται σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και της

ΚΥΑ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’

), όπως ισχύει.

Τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που δημοπρατούνται εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθμό 163/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτυπώθηκαν σε χάρτες
που δημιουργήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης
Πολεοδομίας του Δήμου Κω, συνοδεύουν την διακήρυξη της δημοπρασίας και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Συγκεκριμένα τα σχετικά τμήματα (πόστα)
που εγκρίνονται και δημοπρατούνται με τους κωδικούς αριθμούς και τους
αντίστοιχους χάρτες είναι τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

1

ΘΕΡΜΑ

(ΧΑΡΤΗΣ
1
)

ΘΕΡΜΑ

Π1

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

150τ.μ.

2

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ

Π2

«

100τ.μ.

3

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΦΥΛΑΚΙΟ

Π3

«

75τ.μ.

4

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Π4

«

75τ.μ.

5

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Π5

«

75τ.μ.

6

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Π6

«

75τ.μ.

7

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Π7

«

75τ.μ.

8

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

Π8

«

400τ.μ.

9

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

Π9

«

300τ.μ.

10

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

ΘΜΑ1

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (μηχανοκίνητα)

80τ.μ.

11

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

Π10

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

150τ.μ.

12

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

Π11

«

150τ.μ.

13

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

NATURA

Π12

«

500τ.μ.

14

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

NATURA

Π13

«

50τ.μ.

15

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

NATURA

ΘΜΑ2

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μη μηχ.)

80τ.μ.

16

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 7)

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

ΘΜΑ3

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μη μηχ.)

80τ.μ.

17

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 7)

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

Π14

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

400τ.μ.

18

ΡΑΜΙΡΑ 1

(ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΡΑΜΙΡΑ

Π15

«

500τ.μ.

19

ΡΑΜΙΡΑ 1

(ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΡΑΜΙΡΑ

Π16

«

500τ.μ.

20

ΡΑΜΙΡΑ 1

(ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΡΑΜΙΡΑ

Π17

«

500τ.μ.

21

ΡΑΜΙΡΑ 1

(ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΡΑΜΙΡΑ

Π18

«

500τ.μ.

22

ΡΑΜΙΡΑ 2

(ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΡΑΜΙΡΑ

Π19

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

23

ΡΑΜΙΡΑ 2

(ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΡΑΜΙΡΑ

ΘΜΑ5

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μηχανοκ.)

80τ.μ.

24

ΡΑΜΙΡΑ 2

(ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΡΑΜΙΡΑ

Π20

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

25

ΡΑΜΙΡΑ 2

(ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΡΑΜΙ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0