ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «ΚΩΑΝ ΑΕ»

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 05/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας

«ΚΩΑΝ ΑΕ»

Το ΔΣ της Αναπτυξιακής ΚΩΑΝ ΑΕ έχοντας υπόψη:

α) τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρίας,

β) την από 12/02/2021 (Θέμα 3) Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της
Εταιρείας με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και της επιλογής από
το Δ.Σ. και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν σχετική
αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα
των λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται και εμφανίζονται αναλυτικά
στην παρούσα πρόσκληση μέχρι την 11/03/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 24:00
μμ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο koan-ae@kos.gr .

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής (AEI) της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔOATAΠ.

2. Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε διευθυντική θέση
σε φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή
των ΟΤΑ ή άλλων φορέων ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΑΕ ΟΤΑ) σχετικό με το
αντικείμενο της Ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Επισημαίνεται ότι τυχόν πρόσθετα λοιπά προσόντα :

1) Μεταπτυχιακές σπουδές – διδακτορικό σχετικά με το αντικείμενο

2) Γνώση ξένων γλωσσών.

3) Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

4) Προγράμματα κατάρτισης – εξειδικεύσεις.

θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων που το Δ.Σ.
συνέστησε και η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την εκτίμηση των
υποχρεωτικών προσόντωντων υποψηφίων δυνάμενη, εφόσον κρίνει απαραίτητο,
να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις προκειμένου να εισηγηθεί
αρμοδίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. H επιλογή ανήκει στην κρίση του Δ.Σ. της εταιρίας, το οποίο δύναται
ακόμα και να ακυρώσει την προκήρυξη αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας της, χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει έννομο αποτέλεσμα ή
να δημιουργεί αιτία επανεξέτασης της αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου.

2. Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση του
Δ.Σ. και θα ολοκληρωθεί μόνο με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής
σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις απασχόλησης και αμοιβής, με εκείνον εκ των υποψηφίων που
θα επιλεγεί απόαυτό.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω
απαιτούμεναδικαιολογητικά:

  • Αίτηση (Παράρτημα1)
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου ΑστυνομικήςΤαυτότητας.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου/ων σπουδών.
  • Αποδεικτικά στοιχεία για πρόσθετα και λοιπά προσόντα (επικυρωμένα)
  • Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας που αναγράφονται στο Βιογραφικό
    Σημείωμα

μέσω βεβαιώσεων των ασφαλιστικών ταμείων και βεβαιώσεις εργοδοτών με
αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων (επικυρωμένα)

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα2).

4. Στην αίτηση (παράρτημα 1) πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος σε
επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη
πιστοποιητικά ή τίτλους, τα οποία αποστέλλει σε ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Αν δεν αποσταλούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας
και η αίτηση του απορρίπτεται.

5. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων και η οποία αποστέλλεται κατά τον ίδιο τρόπο της αρχικής
αιτήσεως με την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ/ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ».

6. Γλώσσα σύνταξης των αιτήσεων είναι η ελληνική. Δικαιολογητικά που
έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα
νόμιμη επικυρωμένημετάφραση.

7. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ως και οι διορθωτικές/
συμπληρωματικές αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση koan-ae@kos.gr .

8. Ως ημερομηνία παραλαβής της κύριας ή της συμπληρωματικής ή
διορθωτικής αιτήσεως θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στo
εισερχόμενο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας και η
οποία δεν μπορεί να είναι μετά την 11/03/2021.

9. Με βάση τα παραπάνω έχει συνταχθεί ο επισυναπτόμενος κατωτέρω
πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (25 Βαθμοί)

Α1

ΠΤΥΧΙΟ

15 Βαθμοί

Α2

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (Σχετικό με το αντικείμενο)

4 Βαθμοί

Α3

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Σχετικό με το αντικείμενο)

6 Βαθμοί

Β

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (32 Βαθμοί)

Β1

2,0 ΒΑΘΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

32 Βαθμοί

Γ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (15 Βαθμοί)

Γ1

1Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΓΝΩΣΗproficiency

8 Βαθμοί

Γ2

1Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗlower

4Βαθμοί

Γ3

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 3 ΒΑΘΜΟΙ

Δ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (28 Βαθμοί)

Δ1

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0-28 Βαθμοί

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 Βαθμοί

-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νικηταράς Α. Θεοδόσης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :
Προς την ΚΩΑΝ ΑΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση Γενικού Διευθυντή της
Εταιρείας

1. Προσωπικάστοιχεία

Επώνυμο
:…………………………………………………………………….………………………………………

Όνομα
:………………………………………………………………….…………………………………………….

Όνομα πατρός : ………………………………………………..……………………………………………………

2. Στοιχείααλληλογραφίας

Οδός και
αριθμός
:……………………..…………………………………………………………………………

Πόλη
:……………………………………….……….…………………………………………………………………

Ταχυδρομικός κώδικας
:……………………………………….……….………………………………………

Αριθμός τηλεφώνου οικίας
: ….…….……….………………… Κινητό : ..………..……………………

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας
:………………………….……………………………………………………

Ε-mail
:……………………………………….……….………………………………………………………………


Όνομα και αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση
απουσίας μου :

…………..…………………………….……….…………………………………………………………………

1. Ημερομηνία γέννησης :………………………………………………………………………………………….

2. Υπηκοότητα :……………………….……………………………………………………………………………….

5. Στρατιωτική θητεία :Απαλλαγή: Εκπληρωμένη:

6. Οικογενειακήκατάσταση: Άγαμος

Έγγαμος Αρ.τέκνων

Διαζευγμένος Αρ.τέκνων

Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που
υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΚΩΑΝ ΑΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

(i)

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

(i

)
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):


(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

i

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που
προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.

β)Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’
αυτήν. γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτεποινή.

δ) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή
δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιαςζωής.

ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα
για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν
το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ομογενής.

ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την
οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για
το οποίο προβλέπεται ποινή
φυλάκισηςάνωτουέτουςήέχεικαταλογισθείποινήάνωτωνέξιμηνών.

θ) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

Ημερομηνία: ……………20…

Ο –Η Δηλών/ούσα

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του
δημόσιου τομέα, που απευθύνεται ηαίτηση.

(2) Αναγράφεταιολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή
αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου8τιμωρείταιμεφυλάκισητουλάχιστοντριώνμηνών.
Εάνουπαίτιοςαυτώντωνπράξεωνσκόπευεναπροσπορίσειστον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4)
Σεπερίπτωσηανεπάρκειαςχώρουηδήλωσησυνεχίζεταιστηνπίσωόψητηςκαιυπογράφεταιαπότονδηλούνταήτην
δηλούσα.

Ο – ΗΔηλ…………..

(Υπογραφή)

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0