Πρόσκληση για την 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 12/07/23
Συλλογικό Όργανο: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 17 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση 2ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος των 434 κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Δικαίου για απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Ζηπάρι (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Εκπόνηση μελετών επισκευής και αποκατάστασης των κτιρίων των Θερμών πηγών, καθώς και όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων έως και την έκδοση άδειας δόμησης των εγκαταστάσεων» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» με αντικείμενο «Εκπόνηση μελετών επισκευής και αποκατάστασης των κτιρίων των Θερμών πηγών, καθώς και όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων έως και την έκδοση άδειας δόμησης των εγκαταστάσεων» ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 5. Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων σε επικουρικούς γιατρούς ή γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικούς) (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 6. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 7. Έγκριση πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 8. Έγκριση της με αριθμό 54/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψη ενός υδρονομέα άρδευσης για το έτος 2023 κατόπιν εκλογής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης 18/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού Δήμου Κω, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023», με ΑΔΑ 9ΒΛΑΩΛΕ-107 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πινάκων μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027 του Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού επιχορήγησης του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω (ΔΗΡΑΣ Κω) οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΔΗΡΑΣ Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 14. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου με ΚΜ 2391 Γαιών Ασφενδιού (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 15. Έγκριση της με αριθμό 54/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά αίτημα αλλαγής χρήσης δημοτικού ακινήτου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 16. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης «Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω», για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ με τίτλο: «Πιστοποιήσεις» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 17. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Αγία Τριάδα Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας, με Α.Μ.: 23/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης παράτασης εργασιών στο έργο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» με Α.Μ. 03/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Στρατηγικό έργο για την αποδοτική χρήση ενέργειας σε εμβληματικά δημόσια κτίρια του Δήμου και αποτίμηση λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης “STRATENERGY” με Α.Μ.: 58/2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 20. Έγκριση παράτασης εργασιών στο έργο: «Απομάκρυνση στοιχειών αμίαντου από το χώρο του παλαιού οινοποιείου στην Κω», με Α.Μ.: 05/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων – Επισκευή Στέγης Παιδικού Σταθμού Αντιμάχειας, με Α.Μ. 1/2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 22. Λήψη απόφασης για την μετάθεση εκτέλεσης της σύμβασης: «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών εγκατάστασης για τη Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στον Δήμο της Κω» για την «Ομάδα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών συστήματος οδοφωτισμού» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
  κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 23. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κω σε Δημοτική Βιβλιοθήκη «Χατζηβασιλείου Βασίλειος» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 24. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου Κω σε Κλειστό Γυμναστήριο Κω «Παπούλης Δημήτρης» (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 25. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Πυλίου σε Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πυλίου «Ρούφας Δημήτρης» (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΒΣ,
  κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 26. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Κεφάλου σε Γήπεδο Ποδοσφαίρου Κεφάλου «Πέρος Μιχάλης» (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΒΣ,
  κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 27. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 28. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 29. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 30. Λήψη απόφασης για την μεταφορά Χρηματικής Εντολής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κω για το έργο «Προσαρμογή των Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών στις Προδιαγραφές του Νέου Θεσμικού Πλαισίου Αδειοδότησης» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 31. Λήψη απόφασης για την έναρξη των διαδικασιών για τη μεταβίβαση κινητών και ακινήτων από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στον Δήμο Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 32. Λήψη απόφασης για την αλλαγή αφετηρίας ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 33. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανασύνταξης της μελέτης «Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του πρώην 2ου Νηπιαγωγείου Κω» (Οδοί Κλεοπάτρας και Πεισάνδρου) με Α.Μ. 46/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 34. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση νέων τάφων σε νέα ταφικά τετράγωνα στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Κω στον Αμπάβρη (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0