Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης Οκτωβρίου 2023

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 30/10/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο) και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 153/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 21741/25-8-2023 σύμβασης με αντικείμενο τη μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων και ανατρεπόμενων φορτηγών οχημάτων με γερανό (Ομάδα Α: «Εργασίες Αποκομιδής Αστικών Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Κω») (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
  2. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω ως μοναδικός μέτοχος για τη συμμετοχή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (ΜΑΕΕΤΛΚ)» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0