ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 18/06/21
Συλλογικό Όργανο: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,


σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/2018)

και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
(Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και
Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα, με τα παρακάτω θέματα
στην ημερήσια διάταξη:

1)
Έγκριση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από το πάγωμα της
οικονομικής δραστηριότητας λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

2)
Έγκριση τροποποίησης του Πίνακα Στοχοθεσίας Δήμου Κω & ΝΠ οικον. Έτους
2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

3)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί
«Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020.

4)
Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για τη δημιουργία και λειτουργία
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής στο Δήμο Κω. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσης).

5)
Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 151/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Κω, αναφορικά με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και της
εταιρείας με την επωνυμία “FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ Β
ΑΕ”, που αφορά στην αποκομιδή – μεταφορά – εναπόθεση απορριμμάτων
σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αεροδρομίου Κω «Ιπποκράτης» για το έτος 2021.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

6)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πρωτοβάθμια
Σχολική Επιτροπή». (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω.
(Δημοτικός Σύμβουλος κος Μήτρου Εμμανουήλ).

7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δευτεροβάθμια
Σχολική Επιτροπή». (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω.
(Δημοτικός Σύμβουλος κος Μήτρου Εμμανουήλ).

8)
Έγκριση εισήγησης του ΔΟΠΑΒΣ περί διαμόρφωσης των τροφείων για τους
Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω λόγω της πανδημίας για το
σχολικό έτος 2020 – 2021». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΔΟΠΑΒΣ Δήμου Κω
Δημοτικός Σύμβουλος κος Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

9)
Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για τη λειτουργία παραρτήματος 1ου
Νηπιαγωγείου Ζηπαρίου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω
Δημοτικός Σύμβουλος κος Μήτρου Εμμανουήλ).

10)
Λήψη απόφασης για την παράταση του συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου μεταξύ
Δήμου Κω και Άνθιας και Νικολέτας Εμμ. Καβουκλή. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
κος Αβρίθης Παναγιώτης).

11)
Λήψη απόφασης για συναινετική λύση μισθώσεως, κατόπιν αιτήματος κου
Βουκουβαλίδη Σταμάτιου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης).

12)
Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου – Ορισμός συμβολαιογράφου
και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου, (Απόφαση
64/2020 Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος
Αβρίθης Παναγιώτης).

13)
Έγκριση – Κατάρτιση πινάκων μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2022 – 2025 του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος
Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

14)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εφαρμογή
ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (ΟΤ 47) (Α.Μ.:
25/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

15)
Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 4
του Ν. 4497/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης).

16)
Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Κω, λόγω
ασυμβίβαστου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

17)
Αποδοχή παραίτησης μελών από το Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. και ορισμός νέων
μελών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΔΟΠΑΒΣ Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος
Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

18)
Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. – Ορισμός νέου
μέλους. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ/Σ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω Δημοτική Σύμβουλος κα
Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

19)
Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. – Ορισμός νέου μέλος.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΜΑΕΕΤΛΚ Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος
Πασσανικολάκης Γεώργιος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0