23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(2η)

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 19/12/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1) Τιμητική βράβευση του παγκόσμιου βετεράνου Πρωταθλητή συμπατριώτη μας κ.
Κωνσταντίνου Χατζηεμμανουήλ.

2) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Κω (ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ) έτους 2020. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς
Θεοδόσιος).

3) Αποδοχή Επιχορήγησης & Προγραμματισμός προμήθειας απορριμματοφόρου
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από
το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ – Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 257/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και αποδοχή του συνόλου του προϋπολογισμού της πράξης: «Δημιουργία Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5035333 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

5) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης µε τίτλο:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’. αριθμ.
29878/18-04-2019 Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

6) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29816/18-04-2019
Πρόσκλησης VIII του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών
και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της
χώρας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

7) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:
«Επιχορήγηση του Δήμου Κω για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών,
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», στο
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 31630/28-6-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου
Εσωτερικών. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

8) Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή σταδίου “ΦΙΛΗΝΟΣ”», (Α.Μ.: 44/2019).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

9) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κω»,
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2225/14-01-2019 Πρόσκλησης IV του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων των Δήμων». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

10) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:
Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.
42256/3-6-2019 Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο:
«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

11) Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του πρώην 2ου
Νηπιαγωγείου Κω (μεταξύ οδών Κλεοπάτρας και Πεισάνδρου). (Εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

12) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:
Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω», στο πλαίσιο
της υπ’ αριθμ. 3274/20-9-2019 (ΝΑΙΓ96) με κωδικό ΟΠΣ:3907 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» στον άξονα
προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα
Κασσιώτη Γεωργία).

13) Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Τουριστικής Προβολής Δήμου Κω
έτους 2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού κ.
Μανιάς Βασίλειος).

14) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ”. (Εισηγητής:
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

15) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
εργασιών του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου
Κω”, (Α.Μ. 06/2018). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

16) Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του
έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης”, (Α.Μ. 08/2018). (Εισηγητής:
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

17) Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
εργασιών του έργου: «Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Επέκτασης
(Λάμπη – Λαγκάδα – Πλατάνι), (Α.Μ. 10/2017). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ.
κ. Καλλούδης Ιωάννης).

18) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
εργασιών του έργου: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (Ο.Τ. 47), (Α.Μ.: 25/2018)”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

19) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων
Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

20) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω έτους 2020.
(Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

21) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω
έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

22) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2020.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

23) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2020.
(Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

24) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά,
εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος
του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

25) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση,
αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής :
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0