ΣΟΧ 2/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 29/05/13
Είδος Εγγράφου: Ευρείας Χρήσης

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 09», του
Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Κω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Χατζηγιακουμή Καλλιόπης, Χατζημάρκου Ευαγγελίας και Ντακούμη Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2242360426, 2242360489).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 29/05/2013 και λήγει την Παρασκευή 07/06/2013.

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0