ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟ «ΑΚΤΑΙΟΝ» ΜΕ Κ.Μ. 1220Α ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 40 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 10/04/17
Είδος Εγγράφου: Περίληψη Διακήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΤΙΡΙΟ «ΑΚΤΑΙΟΝ»
ΜΕ Κ.Μ. 1220Α ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 40 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ   
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Ο Δήμαρχος Κω   διακηρύσσει ότι  :

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η «Εκμίσθωση δημοτικού τριώροφου ακινήτου στην πόλη της Κω επί της οδού Βασ. Γεωργίου 1 με Κ.Α.1220Α  Πόλεως Κω εντός του Ο.Τ.40 του σχεδίου πόλεως Κω (κτίριο «ΑΚΤΑΙΟΝ») με συνολικό εμβαδόν 658,30 μ2», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. Η επιφάνεια του οικοπέδου κατά Κτηματολόγιο είναι 346,00 μ2. Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους με συνολικό εμβαδόν 658,30μ2 . Συγκεκριμένα το ημιυπόγειο και το ισόγειο έχουν εμβαδόν 197,60 μ2, ο ημιόροφος έχει εμβαδόν 65,50 μ2,  ο 1ος  όροφος έχει εμβαδόν 197,60 μ2 και ο 2ος όροφος έχει εμβαδόν 197,60μ2.
     Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στo Δημαρχείο Κω,  στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  την 3η Μαΐου    2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00.
Η  τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των 6.500€/μήνα.   
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν: α. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί ως φυσικά πρόσωπα ατομικώς, β. Ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και γ. Ενώσεις των υπό στοιχεία (α) και (β).
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται:   
1.) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης της δημοπρασία δηλαδή 650€. 
2.) Να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.                    3.)  Να παρουσιάσουν  αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας.  
  Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή.
 Η διάρκεια της  σύμβασης είναι είκοσι  (20) έτη από την ημερομηνία υπογραφής  της .
Μείωση μισθώματος λόγω αναγκαίων εργασιών
       Α. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προσφέρει ο  πλειοδότης θα καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό των 2.000,00€ μηνιαίως έως ότου αποσβεστεί η δαπάνη εργασιών ποσού 67.600,50€ που αναφέρονται στην Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω.
Β. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβληθεί για πρώτη φορά μετά το πέρας χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  .
      Πληροφορίες για τη δημοπρασία (η σχετική διακήρυξη και τα παρατήματα ) παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω που βρίσκεται στο Δημαρχείο (1ος όροφος) Ακτή Κουντουριώτη 7  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα τηλέφωνα  2242360485-487.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0