Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 25/04/23
Συλλογικό Όργανο: Δημοτικό Συμβούλιο
Απόφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/13-4-2023, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης προσδιορισμού βαθμίδας εκπαίδευσης για αγορά ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου-Δημοτική Κοινότητα Ζηπαρίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 2. Λήψη απόφασης προσδιορισμού βαθμίδας εκπαίδευσης για αγορά ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών- Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 3. Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου στον οικισμό Ζια για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της Κ.Μ. 2008 γαιών Κεφάλου εμβαδού 493 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 5. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της δημοτικής κοινότητας Αντιμάχειας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Κω, Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., που αφορά στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 3. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2023, κατόπιν εκλογής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των τροποποιημένων Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2015-2016 (MIS 5000139) και ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019 (MIS 5029351), λόγω παράτασης φυσικού αντικειμένου έως 31/12/2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις» με Α.Μ. 05/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 04/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης παράτασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 04/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Προσαρμογή των λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου της αδειοδότησης» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός) » με Α.Μ.: 3/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου Δημοτικής Ενότητας Κω», με Α.Μ.: 18/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 12. Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Πλατάνι και στον χείμαρρο Μεσσαριάς με Α.Μ. 34/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
  κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαίρεση δεξαμενών και οικίσκων ΧΥΤΑ Κω», με Α.Μ. 42/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
 14. Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (Ο.Τ. 47), με Α.Μ. 25/2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις – επιχώσεις δημοτικών οικοπέδων μετά από αρχαιολογικές τομές», με Α.Μ. 26/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Α: Εξοπλισμός Παιχνιδιού & Ομάδα Δ’: Αστικός Εξοπλισμός . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Β’: Δάπεδα – Επιστρώσεις (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Γ’ : Φωτιστικά (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Ε’ : Περιφράξεις (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 20. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Στρατηγικό έργο για την αποδοτική χρήση ενέργειας σε εμβληματικά δημόσια κτίρια του Δήμου και αποτίμηση λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης “STRATERERGY” με Α.Μ.: 58/2018  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 21. Αποδοχή παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. και ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 22. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Πυλίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

 

 

 1. Διάθεση των κοινοχρήστων χώρων – διαφημιστικών μέσων και καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών για την προβολή των πολιτικών κομμάτων και συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.,
  κα Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη).

 

                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

Σημείωση για τη μεικτή συνεδρίαση:

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

(α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή

(β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Υπενθυμίζουμε ότι η αναλογία για την παρουσία των συμμετεχόντων από κάθε παράταξη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω και τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων έχει ως εξής:

 • «Ισχυρή Κως»: 8 συμμετέχοντες (περιλαμβάνεται ο Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς)
 • «Δύναμη Αλλαγής Κως 2023»: 6 συμμετέχοντες
 • «Όραμα και Δράση»: 2 συμμετέχοντες
 • «Λαϊκή Συσπείρωση»: 1 συμμετέχουσα
 • Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι: 1 συμμετέχων

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Πέμπτη 27-4-2023 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας.

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0