ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01.03.2023

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 28/02/23
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  5ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο,  01–03-2023,  

ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης που αφορά την τακτική Επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 βάσει της συστατικής τους πράξης και η απόδοση εσόδων από ΚΑΠ στα ΝΠΔΔ.

 

 1. Λήψη απόφασης για τον «Ορισμό Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής ΔΕΗ έτους 2023».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD) 2014-2020 ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕ 55 ΚΩ»

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου με Κ.Μ. 492 Οικοδομών Πόλεως Κω που βρίσκεται εντός του Ο.Τ.  146 του Σχεδίου Πόλεως Κω  («ΑΙΓΛΗ»)  επί της Πλατείας Ελευθερίας.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των

όρων διακήρυξης του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εφαρμογή

«ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης χειρονόμων υδροβιοτόπων του Δήμου Κω

              για το έτος 2023».

 

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ’ αριθμών 3746/16-02-2023 & 3748/16-02-2023 πρακτικών αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών για τη «Μίσθωση Απορριμματοφόρων Οχημάτων και Ανατρεπόμενων Φορτηγών Οχημάτων με Γερανό».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθμό 3794/17-02-2023 Πρακτικού Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Καταστήματος (κατάστημα Β’) στη Δυτική πτέρυγα του Δημαρχείου επί της οδού Αντ. Ιωαννίδη στην πόλη της Κω.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων Ανοικτού άνω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υλικών Εγκατάστασης για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω» – ΟΜΑΔΑ 3 – Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος (MiniBus) περιλαμβανομένου και του απαιτούμενου σταθμού φόρτισης», συνολικού προϋπολογισμού 292.290,00€ [Χρηματοδοτούμενη από ΕΣΠΑ 2014-2020 & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)].

 

 1. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 344/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, του ενταγμένου έργου με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Κω που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

 

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 90149/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30) απόφασης του αν. Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω στην Αθήνα από 28 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2023 για να παρευρεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο και στελέχη της ΕΤΑΔ για θέματα του Δήμου.

 

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την επίδοση αγωγής.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή δημοτικών τελών της εταιρίας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27626/16.11.22 Πρωτοδικείου Ρόδου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κόστους για την παροχή ρεύματος σε φωτιστικό σώμα επί υφιστάμενου στύλου ΔΕΗ, στην πόλη της Κω – Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής  (Χ.Ε.Π).

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης δικτύου ΧΤ του Υ/Σ 31 Κεφάλου την τοποθέτηση 6 Φ.Σ. σε 6 νέους στύλους (στην περιοχή Κοχυλάρι) μετά από αίτηση του Δήμου Κω – Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής  (Χ.Ε.Π).

 

 

                                                                                   O Πρόεδρος της

                                                                      Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

                     

                                                             

                                                                                                  Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

                                                                                                 Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0