ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 28/07/22
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή

Σας προσκαλούμε σε Κατεπείγουσα1 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο
Δημαρχείο, στις 28–07-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., με τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση μελέτης και λήψης απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου:
«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Κω (Α/Μ 10/2022)».
2. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με
τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης μέσα από το έργο» Sub 2 –166631_Πρόγραμμα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας»
και είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμένος και βελτίωση της ανθεκτικότητας
κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next
GenerationEU, με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Κω».

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0