Πρόσκληση 20ης τακτικής συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 28/06/24

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και λήψη απόφασης για την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Κω και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω.

  2. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών στο έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών στην περιοχή Λινοποτίου» (Α.Μ. 45/2020).

  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της οριστικής μελέτης: «Μελέτη διευθέτησης και οριοθέτησης ρέματος Μεσαριάς Δήμου Κω».

  4. Έγκριση της με αριθμό πρωτ. 13917/29-5-2024 έκθεσης της επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω που αφορά στη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων στον οικισμό της Ζιας και λήψη απόφασης για την επανάληψη της δημοπρασίας και την έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης.

  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την από 27-6-2024 αίτηση του κ. Αμάλλου Ελπιδοφόρου (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 16506/27-6-2024).

  6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του πάρκου «Ξενία» στην ΚΝΕ (Οργάνωση Βάσης Κω) την Κυριακή 14 Ιουλίου 2024 για την πραγματοποίηση του 50ου φεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή».

  7. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Βουκελάτου-Χριστοδουλίδη Σταμάτας-Ελένης στην Ρόδο προκειμένου να παρακολουθήσει το Σεμινάριο Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσης σε Τουριστικό Προορισμό που διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024.

                                                                             Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

& Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Γεωργία Κασσιώτη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0