ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 22/01/2024

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 18/01/24
Συλλογικό Όργανο: Δημοτική Επιτροπή

Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε σε δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις  των άρθρων 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ’ αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί εκλογής Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.
 2. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης της Eπιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (υπηρεσιών και προμηθειών) έτους 2024.
 3. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32Α Ν.4412/16, (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43, παρ.1, Ν.4605/1-4-19) για ανάθεση έργων εργασιών και προμηθειών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν4412/16 έτους 2024.
 4. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης της Eπιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (υπηρεσιών και προμηθειών) για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω και για την Εταιρεία Μονομετοχική Α.Ε. Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.) ΜΑΡΙΝΑ ΚΩ έτους 2024.
 5. Λήψη απόφασης περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Κω, Δημοτικών Κοινοτήτων Κω, Ασφενδιού, Πυλίου, Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου οικονομικού έτους 2024 και ορισμός υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής.
 6. Ορισμός υπαλλήλων της Κοινότητας Πυλίου, Ασφενδιού, Καρδάμαινας, Αντιμάχειας και Κεφάλου για τη σύσταση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών πάγιας προκαταβολής έτους 2024.
 1. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Εκτίμησης για την Εκποίηση, Αγορά, Εκτίμηση και Μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2024.
 2. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση, Αγορά, Εκτίμηση και Μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2024.
 3. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση, Αγορά, Εκτίμηση και Μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2024.
 4. Έγκριση του από 17/01/2024 πρακτικού της κοινής επιτροπής παρακολούθησης περί παράτασης της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δήμου Κω.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη

για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΒΙΟΤΟΠΟ» (A.M. 12/2022).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (2ο στάδιο κατακύρωσης) για την ανάθεση του έργου: «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ       ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ. 03/2022)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (2ο στάδιο κατακύρωσης) για την ανάθεση του έργου:

«ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   ΚΩ  (Α.Μ. 16/2022)».

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ SUPER ΜΑΡΚΕΤ ”ΜΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ” με Α.Μ. 14/2023 (ορθή επανάληψη).

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού του έργου : «Βελτίωση βατότητας σε παρακαμπτήριο δρόμο της κυρίας οδού Ζιάς-Ασκληπιού στη θέση “Χριστός” Α.Μ. 4/2023» και κλήση Οικονομικών Φορέων για παροχή εξηγήσεων.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού του έργου: «Ανακατασκευή τεχνικού έργου στην Ζιά     (Α.Μ. 03/2023)».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου : «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (Ο.Τ. 47)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2018.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Οριστικής διακοπής εργασιών – διάλυση σύμβασης του έργου: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Κω»    (Α.Μ. 10/2020).
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΄΄ΦΙΛΙΝΟΣ’’

(Α.Μ. 44/2019)».

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ»  ΜΕ Α.Μ. 01/2021.
 1.   Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού του έργου:

Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην  περιοχή “Βολκάνια” Δ.Κ. Κεφάλου

(ΑΜ:  5/2022).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ΄ αριθμών 31468/18-12-2023 & 31469/

18-12-2023 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών –Οικονομικών Προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανανέωση – Συντήρηση

Αναβαθμίσεις Προγραμμάτων  Δήμου Κω».

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμό 30666/11-12-2023 Πρακτικού   Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Τεχνικών Προσφορών του Ανοικτού διαγωνισμού για την  «Ενίσχυση Μικροκινητικότητας στο Δήμο ΚΩ».
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμό 30753/11-12-2023 Πρακτικού   Αξιολόγησης Δικαιολογητικών -Τεχνικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών Κτηνιατρικής Περίθαλψης Αδέσποτων

Ζώων Συντροφιάς για τα Έτη 2023-2026».

 

 

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδόσιου στην Αθήνα από 07 έως 08 Ιανουαρίου 2024 όπου θα παραστεί στην εκδήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρη Καιρίδη η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στις 12:00 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου, με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Αθήνα της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, κας Ylva Johansson.
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων,  Βιώσιμης Κινητικότητας και Δημοτικών Συγκοινωνιών Δήμου Κω κ. Χρυσόπουλου Αλέξανδρου στην Αθήνα από 08 έως 09 Ιανουαρίου 2024 όπου θα παραστεί στην εκδήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρη Καιρίδη η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στις 12:00 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου, με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Αθήνα της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, κας Ylva Johansson καθώς και σε προγραμματισμένη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για θέματα του Δήμου Κω που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδόσιου, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Vakantiebeurs 2024 στην Ουτρέχτη  από 10 έως 14 Ιανουαρίου 2024, για την παρουσίαση του Δήμου Κω που θα που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της έκθεσης το Σάββατο 13 Ιανουαρίου   2024 και ώρα 13:00 μ.μ.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Tουρισμού,  Πολιτισμού & Εθελοντισμού  Δήμου Κω κας Σταμάτας- Ελένης Βουκελάτου στη                                    Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Vakantiebeurs 2024 στην Ουτρέχτη  από 10 έως 14 Ιανουαρίου 2024, ως εκπρόσωπος και ομιλήτρια για την παρουσίαση του Δήμου Κω  που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της έκθεσης το Σάββατο 13   Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00  μ.μ.
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδόσιου στη Ρόδο από 03 έως 05 Φεβρουαρίου 2024 για να παρευρεθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 03 Φεβρουαρίου και ώρα 10:45 π.μ.

 

 1. Λήψη απόφασης για τον Ορισμό Δικαστικού Επιμελητή για την Επίδοση Αίτησης Αναιρέσεως σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2225/20-12-2023 απόφαση Δημάρχου.
 2. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή Επιχορήγησης ΠΝΠ 161/22-08-2020 (αρ. πρωτ.:   30835)
 3. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή  Επιχορήγησης ΠΝΠ 161/22-08-2020 (ημερομηνία 22/12/2023).

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κασσιώτη Γεωργία

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0