Πρόσκληση 18ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Κω (14-6-2024)

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 11/06/24
Συλλογικό Όργανο: Δημοτική Επιτροπή

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Ανάδειξη φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κω» (με Α.Μ. 8/2024).
 3. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων οικονομικού έτους 2023, μηνών Σεπτεμβρίου 2023 έως και Δεκεμβρίου 2023 & μηνών Ιανουαρίου 2024 έως και Απριλίου 2024 στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Κω.
 4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου επί της Ιερού Λόχου για την στέγαση υπηρεσιών και χρηματοδοτούμενων δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Κω»(με Α.Μ. 8/2021).
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποστολή σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, κατά την παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως προς την επάρκεια ή μη των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI TEXNIKH ETAIΡEIA» για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο : «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΩΝ Δ. ΚΩ (Α.Μ. 10/2023)».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας».
 7. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 13278/23-5-2024 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης χειρονόμων υδροβιοτόπων του Δήμου Κω για το έτος 2024».
 8. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 13898/29-05-2024 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων και συγκεκριμένα για τις Ομάδες 1 & 7».
 9. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 13275/23-05-2024 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια παιχνιδιών για τα νηπιαγωγεία Δήμου Κω».
 10. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 13612/27-05-2024 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο «Συντήρηση Φωτοτυπικών & Εκτυπωτικών Μηχανημάτων Δήμου Κω και συγκεκριμένα για την Ομάδα Α’» και λήψη απόφασης για την επανάληψη του διαγωνισμού.
 11. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 13886/29-5-2024 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και του με αριθμό πρωτ. 13895/29-5-2024 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τα έτη 2024-2027».
 12. Λήψη απόφασης για την διακοπή της μισθωτικής σχέσης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στην περιοχή Ψαλίδι της Κοινότητας Κω.
 13. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης του δικτύου φωτισμού της δημοτικής οδού Μιχαήλ Διακομανώλη στην περιοχή του Ασφενδιού και ορισμός υπολόγου.
 14. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο “PYLI BAY I”, συνολικής δυναμικότητας 290 κλινών, τριών αστέρων (3*), σε γήπεδο επιφανείας 16.125,00 τ.μ. (Κ.Μ. 232Α γαιών Πυλίου), στην περιοχή «Μαρμάρι» της Κω, στην Δ.Κ. Πυλίου, της Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “AEGEAN KOS HOTEL ΜΟΝ. Α.Ε.”
 15. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ που αφορά στην “Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, με διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΛΑΔΙΟ», τελικής δυναμικότητας 299 κλινών, σε γήπεδο τελικής έκτασης 38.346τ.μ. εντός των Κ.Μ. 309Α & 330Β γαιών Πυλίου, στην περιοχή «Μαρμάρι» ΔΚ Πυλίου, ΔΕ Δικαίου, Δήμου Κω, ΠΕ Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.”.
 16. Λήψη απόφασης για την απόδοση δικαιολογητικών τακτοποίησης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ 1527/11-12-2023) και απαλλαγή υπολόγου.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την εγκατάσταση δικτύου τηλεπικοινωνιών μήκους 1.360,00 μ στην περιοχή Ψαλίδι.
 18. Αποδοχή δωρεάς κ. Νικολάου Παπαντωνίου για την βιβλιοθήκη της Αντιμάχειας.
 19. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση δημότη λόγω φθορών που προκλήθηκαν στο όχημά του με υπαιτιότητα δημοτικού υπαλλήλου.
 20. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πιστώσεων στους Κ.Α. 15.6471.0002, 15.6471.0003 και 15.6471.0004 του προϋπολογισμού Δήμου Κω οικονομικού έτους 2024.
 21. Λήψη απόφασης για την παράταση για ένα (1) έτος των διαφημίσεων επί δύο (2) λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας Δήμου Κω.
 22. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Θεοδόση Νικηταρά και εντεταλμένης συμβούλου κας Διονυσίας Γιαννούλη στην Αθήνα την Πέμπτη 13-6-2024 προκειμένου να παραβρεθούν σε συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
  κ. Βούρτση Ιωάννη.
 23. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Θεοδόση Νικηταρά και Αντιδημάρχου, κ. Σταματίου Καμπουράκη στην Ρόδο την Πέμπτη 27-6-2024 προκειμένου να συμμετέχουν στην Ημερίδα με τίτλο «Η Πολιτική Άμυνα σε τοπικό επίπεδο» που διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 24. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου, κ. Αλέξανδρου Χρυσόπουλου στην Αθήνα την Τετάρτη 12-6-2024 προκειμένου να συμμετέχει σε συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για θέματα συγκοινωνίας.

 

                                            Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

& Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

 

Γεωργία Κασσιώτη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0