ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 11/05/2023

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 11/05/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  16ης  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη[1] Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και ώρα από  09:30 έως 10:30, που θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 77 παρ. 6 του  Ν. 4555/2018 καθώς και του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022, με το  παρακάτω θέμα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 11482/10-05-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών – Οικονομικών Προσφορών & Κατακύρωσης του Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ της παρ. 2 του Ν. 4412/2016 για την Ανάθεση με τίτλο:         «Μίσθωση Απορριμματοφόρων Οχημάτων».

 

 

 

                                                                O Πρόεδρος της

                                                         Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

 

 

                                                           Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

                                                           Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

 

[1] Η κατεπείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στο γεγονός ότι,  πρέπει να ολοκληρωθεί

άμεσα ο διαγωνισμός ώστε να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία της αποκομιδής απορριμμάτων  διότι

οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει άμεση επίπτωση στη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων και των

επισκεπτών.  (Άρθρο 72, Ν. 3852/10)

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0