ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό εξοπλισμό αίθουσας δημοτικού σ/λιου

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 25/11/14

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση προσκόμισης προσφορών για
την προμήθεια και τοποθέτηση με τίτλο:  «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τις αίθουσες
συνεδριάσεων Δημοτικού και Κοινοτικών Συμβουλίων Δήμου Κω»
με απ’ ευθείας
ανάθεση με απόφαση Δ.Σ.

 

 Προκειμένου ο Δήμος Κω να προβεί στην προμήθεια & τοποθέτηση «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις αίθουσες
συνεδριάσεων Δημοτικού και Κοινοτικών Συμβουλίων Δήμου Κω»  ενδεικτικού ποσού  51.879,26 
συμ/νου Φ.Π.Α  16%,
με απ΄
ευθείας ανάθεση – διαπραγμάτευση μετά από άγονο διαγωνισμό, σύμφωνα με την
αριθμόν 395/17.11.2014  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω μη κατάθεσης
προσφορών.

Εφόσον επιθυμείτε, παρακαλούμε όπως
προσκομίσετε στο Δήμο – Γραφείο Πρωτοκόλλου (Ταχ. Δ/νση: Ακτή Κουντουριώτη 7), μέχρι
την Παρασκευή 5η
Δεκεμβρίου του  2014
και ώρα 13:00μ.μ. σφραγισμένη προσφορά,
προκειμένου να προχωρήσουμε στην λήψη σχετικής απόφασης.

H ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους
όρους της αρχικής διακήρυξης του διαγωνισμού, και με κριτήριο κατακύρωσης,
την συμφερότερη προσφορά
για το σύνολο της προμήθειας .

Η προσφορά θα συνοδεύεται 
από τα δικαιολογητικά της διακήρυξης με αρ.πρωτ.35602/13-10-10 :

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό  υποβάλουν  (σε
δύο αντίγραφα – δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά )
επί ποινή
αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό  υποβάλουν  (σε
δύο αντίγραφα – δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά )
επί ποινή
αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0