Έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω στις 6 Ιουνίου στις 10.00

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 06/06/24

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο) με το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 14660/5-6-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών για την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση Απορριμματοφόρων Οχημάτων με προσωπικό» (με Α.Μ. 7/2024) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

& Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

Γεωργία Κασσιώτη

 

 

[1] Η  έκτακτη σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα ο διαγωνισμός ώστε να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία της αποκομιδής απορριμμάτων, διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει άμεση επίπτωση στη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0