7η Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου (8.03.2024 )

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 04/03/24
Συλλογικό Όργανο: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεών του και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 8 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου για την παράταση και μετάθεση χρόνου παράδοσης δημοσίων συμβάσεων στη Δημοτική Επιτροπή (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 2. Έγκριση της με αριθμό 1/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά τον απολογισμό του 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 3. Έγκριση της με αριθμό 2/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 4. Έγκριση της με αριθμό 3/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στα έξοδα παράστασης προέδρου – αντιπροέδρου έτους 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 5. Έγκριση της με αριθμό 11/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 6. Έγκριση δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 7. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 8. Έγκριση τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση του κ. Αντωνέα Παναγιώτη (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση του κ. Χριστοδούλου Σωτηρίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση του κ. Ζυμπερλή Γιώργου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση της εταιρείας «Flyboard water sports – Χρυσοχός Βασίλειος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα μετά από αίτηση της εταιρείας «Γ. Αυγουστίνος θαλάσσια μέσα αναψυχής και ΣΙΑ Ε.Ε.» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 24/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης και Προμηθειών έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0