10η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04/04/2023

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 03/04/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  10ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο,  04–04-2023,  

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ – ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Κω».

 

 1. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή ένταξης της πράξης του Δήμου Κω στο Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙI «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την

υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο

πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για

τη «Μίσθωση Απορριμματοφόρων Οχημάτων και ανατρεπόμενων φορτηγών Οχημάτων με Γερανό».

 

05.«Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 310/02-08-22(ΑΔΑ:6ΦΣ2ΩΛΕ-ΕΗ1) Απόφασης της

Ο.Ε. Δήμου Κω για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός Δ.Ε. Δικαίου (Α/Μ:40/20)» μετά την υπ’ αριθμ.

Σ368/2023 (Εισερχ. Δήμου 5736/13-03-23) Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.»

 

 1. Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδόση στην Αθήνα στις

27  Μαρτίου 2023 για να παρευρεθεί με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη

Γεωργιάδη στις 12:30 στο γραφείο του με θέμα χρηματοδότηση προτάσεων της ΔΕΥΑΚ από το

ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδόση στην Αθήνα από 29

έως 30 Μαρτίου 2023 για να παρευρεθεί στο ΥΠΕΝ για θέματα αρμοδιότητας των Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου επίσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με στελέχη της ΚΤΥΠ για το θέμα

της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου και το νέο νοσοκομείο Κω.

 

 1. Λήψη απόφασης για την Αναπροσαρμογή Μισθώματος.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή, έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης, υποβολή πρότασης

για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κω» στο

πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης (συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ).

 

 1. Λήψη απόφασης για τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας λόγω διακοπής λειτουργίας του

ΕΣΗΔΗΣ εν εξελίξει του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».

 

 1. Λήψη απόφασης για τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας λόγω διακοπής λειτουργίας του

ΕΣΗΔΗΣ εν εξελίξει του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».

 

 1. Λήψη απόφασης για την καταβολή οφειλών που αφορούν την υπό καθάρηση της εταιρείας

ΑΤΕΚΑ.

 

 

 

 

 

 

                          O Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

 

                Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

              Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0