ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 6 2022 (ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ)

Προκηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 06/09/22
Είδος Εγγράφου: Προκηρύξεις Προσλήψεων

ΣΟΧ 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας: 22420 22044).

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09/09/2022 έως και 19/09/2022.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0