ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2023 ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΩ

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 22/12/22
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός Απολογισμός
0 Τακτικά Έσοδα 851.550,00 0,00 €
1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 14.100,00 0,00 €
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 62.150,00 0,00 €
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00 €
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 938.248,56 0,00 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 139.560,00 0,00 €
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 822.884,41 0,00 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 907.786,89 0,00 €
Σύνολo Πόρων 3.736.279,86 0,00 €
 
Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός Απολογισμός
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 153.380,00 0,00 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.123.945,00 0,00 €
63,64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 78.150,00 0,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 0,00 0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 62.835,60 0,00 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 31.650,00 0,00 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 44.020,00 0,00 €
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 €
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 1.069.558,56 0,00 €
  Επενδύσεις    
71 Αγορές 28.500,00 0,00 €
73 Έργα 0,00 0,00 €
74 Μελέτες 1.118.037,93 0,00 €
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00 €
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 0,00 €
9111 Αποθεματικό 26.202,77 0,00 €
Σύνολo εξόδων και πληρωμών 3.736.279,86 0,00 €
kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0