Aνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ”ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” »

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Κυριακή, 28/04/13
Είδος Εγγράφου: Ευρείας Χρήσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ


1. O Δήμος ΚΩ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ”ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” » σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.3669/08, ν.1418/84 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς
εκτέλεσή τους με προϋπολογισμό 350.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται σε :
Δαπάνη Εργασιών: 218.002,62 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. : 18%): 39.240,47 Ευρώ
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 38.586,46 Ευρώ
Αναθεώρηση 5.894,59 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (16%) 48.275,86 Ευρώ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κω στη Δ/νση Σκεύου Ζερβού 40 – Κω, μέχρι και τις 09/05/2013 ημέρα Πέμπτη, με την καταβολή του ποσού των 10 €, τα υπόλοιπα στοιχεία των τευχών δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2242361504, FAX επικοινωνίας 2242026362, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα Διονυσία Διψελλά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη της υποβολής προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω (Σκεύου Ζερβού 40), με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 . Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή, και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφ’ όσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ανεξάρτητα από την έδρα τους, και εγγεγραμμένες στην 1η ή 2η ή 3η τάξη για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην έδρα τους, εφ’ όσον είναι δηλωμένες στα ΜΕΕΠ για έργα που εκτελούνται στο νομό Δωδεκανήσου είτε
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
4.5 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.916,59 ΕΥΡΩ .
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
7. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 51 του Ν. 3669/08 (άρθρο 242 του Ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α86).
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

α/α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0