Οικονομική Επιτροπή 18/02/2022

Ημερομηνία
18/02/2022
Ώρα
Τοποθεσία
Δημαρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, 18– 02- 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με τa παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞH ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. Κω» Α.Μ. 07/2020.
2. Έγκριση υποβολής αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2015) Δήμου Κω έτους 2022.
3. Καθορισμός όρων φανερής, προφορικής, μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου ΚΩ.
4. Καθορισμός όρων φανερής, προφορικής μειοδοτικής ,Δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ζηπαρίου.
5. Καθορισμός όρων φανερής, προφορικής μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου.
6. Καθορισμός όρων φανερής ,προφορικής μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κω ΕΕΕΕ ΚΩ.
7. Έγκριση του υπ’ αρ. 1692/27-01-2022 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών & του υπ’ αρ. 1885/31-01-2022 πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανανέωση – Συντήρηση, Αναβαθμίσεις Προγραμμάτων Δήμου Κω».
8. Έγκριση του υπ’ αρ. 1657/27-01-2022 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών & του υπ’ αρ. 1930/31-01-2022 πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Κω & των
Νομικών Προσώπων».
9. Έγκριση της υπ ́αριθμό 1252/19-01-2022 Εισήγησης για την Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικού & Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ για τις Ομάδες Α’ & Γ’ της υπ ́αριθμό 9767/22-04-2021 Διακήρυξης.
10. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΕΖΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με Α.Μ.: 10/2021.
11. Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ (09/2021)»
12. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ» (Α.Μ. 05/2021)
13. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
του ανοικτού κάτω των ορίων ηλ/κου διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων &
Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Κω για 12 μήνες»
14. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των Ορίων ηλ/κου διαγωνισμού για την <ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2022-2023>
15. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των Ορίων ηλ/κου διαγωνισμού για την .
16. Εισήγηση για ματαίωση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού οχήματος (MiniBus) και του απαιτούμενου σταθμού φόρτισης του.
17. Έγκριση του υπ’ αρ. 3355/11-02-2022 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια για την
κυκλοφοριακή σήμανση – προστασία οδών»
18. Έγκριση του υπ’ αριθμό 1804/28.1.2022 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών -τεχνικών προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κω».
19. Έγκριση της υπ ́αριθμό 3368/11-02-2022 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου ΚΩ για την Παράταση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια & Τοποθέτηση Προκατασκευασμένων Οστεοφυλακίων»
20. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΧΑΝΤΑΚΑΣ» Δ.Κ. ΠΥΛΙΟΥ» (ΜΕ Α.Μ.: 6/2017), σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016.
21. Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Συντήρηση οδού προς 5ο ΣΑ (Σταθμό Αναφοράς) (Σύμπετρο)» (Α.Μ. 04/2022).
22. Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Λήψη μέτρων ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κατασκευών» (Α.Μ. 47/2020).
23. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης με εργολαβία του έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή Βολκάνια στην Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου» με αρ.μελ. 5/2022.
24. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή Βολκάνια στην Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου» , στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
25. Έγκριση Σχεδίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κω για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Κω.
26. Έγκριση Σχεδίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κω για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη διαφήμιση και την τουριστική προβολή του Δήμου Κω ως τουριστικός προορισμός.
27. Έγκριση Σχεδίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κω για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης επισκεπτών (στελέχωση Info Kiosks και σημείων πληροφόρησης) και τη στελέχωση γραφείου ενημέρωσης για τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ΜΜΕ.
28. Έγκριση Σχεδίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κω για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την συμμετοχή του Δήμου Κω σε διεθνείς και ευρωπαϊκές τουριστικές εκθέσεις (είτε ψηφιακά ή δια ζώσης) και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ή δράσεων που αφορούν δημόσιες σχέσεις.
29. Έγκριση Σχεδίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Κω για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ρουχισμού, δράσεων εθιμοτυπίας, προμήθεια ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες της προβολής, της προώθησης και της διαφήμισης.
30. Έγκριση για την μετακίνηση του Δημάρχου Κω, κ. Νικηταρά Θεοδοσίου, στην Αθήνα από τις 17 έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2022.
31. Έγκριση της δαπάνης που αφορά την τακτική Επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022 βάσει της συστατικής τους πράξης και η απόδοση εσόδων από ΚΑΠ στα ΝΠΔΔ.
32. Λήψη απόφασης για την υποβολή Αίτησης Θεραπείας κατά της υπ’αριθμ. 33582/14-07-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
33. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Δημάρχου που απαιτείται για την κατάθεση και προσδιορισμό της αναίρεσης της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου (Μεταβατική έδρα Κω).

O Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

Αντιδήμαρχος Δήμου Κω
Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0