Δημοτικό Συμβούλιο Μαρτίου

Ημερομηνία
21/03/2022 - 22/03/2022
Ώρα
18:00 - 01:00
Τοποθεσία
Δημαρχείο και τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΣΤΙΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κω του Νοσοκομείου- Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
2. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κω και Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ.) για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος «Συναγωγή Κω» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω ως προς τους πόρους. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ., κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
4. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
5. Έγκριση τρίτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2021 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

6. Έγκριση τέταρτης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2021 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου 2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
7. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Πυλίου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 5.400,00 τ.μ. για μελισσοκομική χρήση, με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 2.243,00 τ.μ. για αγροτική χρήση, με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 59/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με ΑΔΑ ΩΨ11ΩΛΕ-Κ3Υ) που αφορά κατάληψη (από το 1960) και εν συνεχεία απώλεια κοινόχρηστου χώρου, επιφάνειας 2,75 τ.μ. από οικοδομή ιδιοκτησίας της κας Άννας Ζερβού του Μιχαήλ (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 61/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με ΑΔΑ 6ΚΨ1ΩΛΕ-5ΓΨΥ) που αφορά κατάληψη (από το 1975) και εν συνεχεία απώλεια κοινόχρηστου χώρου, επιφάνειας 15,40 τ.μ. από οικοδομή ιδιοκτησίας της κας Διονυσίας Καραγεωργίου του Νικολάου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
12. Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα του Τ.Δ. 669 Αγροκτήματος Πυλίου που προέρχεται από τμήμα της ΚΜ 478 και 477 Γαιών Πυλίου, για κρατικές ανάγκες (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
13. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κω με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
14. Γνωμοδότηση για τη λειτουργία παραρτήματος του 7ου Νηπιαγωγείου Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
15. Αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου της «τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1905/12-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΔΧΩΛΕ-Ζ7Χ) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α ΝΑΙΓ20) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ στον Δήμο Κω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725, λόγω αλλαγής του νόμιμου εκπροσώπου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
16. Έγκριση της με αριθμό πρωτ. 4451/4-11-2021 Απόφασης με θέμα «Ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω» με κωδικό ΟΠΣ 5130643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» (αριθμός πρωτ. Δήμου Κω 28246/09-11-2021, ΑΔΑ 6Ρ6Ρ7ΛΞ-8Α7) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Λ.Τ. Κω έτους 2022 (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
18. Ορισμός Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής ΔΕΗ » (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
19. Τροποποίηση απόφασης 10/2022 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2022» και ΑΔΑ ΨΒΒ4ΩΛΕ-ΣΟΔ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
20. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία του ως «Πολυχώρου» Πολιτισμού και Αθλητισμού. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
21. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Γεωργίου Μαρκόγλου και Ιακώβου Ιορδανίδη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0