10η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία
06/06/2022 - 07/06/2022
Ώρα
18:00 - 01:00
Τοποθεσία
Τηλεδιάσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά την από 30-5-2022 ματαιωθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με αριθμό πρωτ. πρόσκλησης 12061/25-5-2022), σας προσκαλούμε σε νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη) στις 6 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

 1. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α’/23-12-2021, Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 2. Πρόταση για την ονομασία του Πάρκου που θα ανεγερθεί μνημείο για την Γενοκτονία των Ποντίων σε «Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 3. Ορισμός μελών της Επιτροπής Κώων της Διασποράς Δήμου Κω (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 4. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στη Καρδάμαινα» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 5. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κω για το έτος 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 6. Έγκριση του σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κω της δημοτικής περιόδου 2019-2023 (Α’ φάση) – (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 7. Γνωμοδότηση για τη λειτουργία παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Ζηπαρίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση των μόνιμων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προβλέπονται στη μελέτη: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Κω» (Κόμβοι Τράπεζας Πειραιώς-1ου Γυμνασίου, Α.Μ. 19/2021, Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 9. Λήψη απόφασης για επιχορηγήσεις Αθλητικών Σωματείων (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 10. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Αντιμάχειας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 11. Λήψη απόφασης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης, επιφάνειας 77,80 τ.μ. της Κ.Μ. 647 Οικοδομών Κεφάλου, κατόπιν αιτήματος της κας Αϊδωνά–Μαστόρου Διονυσίας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 12. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στάθμευση οχημάτων στα όρια του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 13. Λήψη απόφασης για την παράταση του με αριθμό πρωτ. 20559/29-8-2019 συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μουζουράκη στην Κοινότητα Καρδάμαινας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 14. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Κω για το έτος 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).
 15. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2022» και ΑΔΑ ΨΟΣΛΩΛΕ-ΧΩ6 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της επιχείρησης «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής οίνου από σταφύλια & εμφιάλωση αυτού – Οινοποιείο χαμηλής όχλησης», ιδιοκτησίας κ. Αιμίλιου Παπακωνσταντίνου, από την Κ.Μ. 1154 Γαιών Πυλίου σε ανώνυμη κτηματολογική οδό (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της επιχείρησης «Σταθμός Φορτηγών Αυτοκινήτων» από την Κ.Μ. 128 Γαιών Κω – εξοχής στη θέση «Φωκάλια – Πλατύς Ποταμός» της Δημοτικής Ενότητας Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 19. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά: «Αύξηση Δυναμικότητας από 84 σε 160 κλίνες), λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων, της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «D’ ANDREA LAGGON KOS», κατηγορίας 5*, στην περιοχή “ΕΥΡΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΙ”, εντός Κ.Μ. 264 Γαιών ΠΥΛΙΟΥ – Δ.Κ. Πυλίου – Δ.Ε. Δικαίου – Δήμου Κω – Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «Ξ.Ο.Τ.Ε.Ε.Α. ΠΑΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2110632425) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 20. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του Τ.Δ. 1105 από την Κ.Μ. 324 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 48.125 τ.μ. για αγροτική χρήση, με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της τιμής μονάδος ακινήτου (Κ.Μ. 1303 Γαιών Αντιμάχειας – ΕΚΤΕΜ Α.Ε.), σύμφωνα με την από 19-10-2021 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 22. Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ΑΥΙΜ (Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα) του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 23. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης της αίθουσας που ανήκει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αντιμάχειας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 24. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου με Κ.Μ. 2331 Γαιών Ασφενδιού ιδιοκτησίας Άνθιας και Νικολέτας Καβουκλή (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0