ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 23/01/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο,  24–01-2023,  

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την Μίσθωση χώρου Στάθμευσης στην Κοινότητα

Αντιμάχειας.

 

 1. Έγκριση όρων Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος της Κ.Μ.2008 Γαιών

Κεφάλου στην περιοχή «Κατσοριάρη».

 

 1. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την Εκμίσθωση καταστήματος Β’ στο ισόγειο του

Δημαρχείου επιφάνειας 45,58 τ.μ. στην οδό Αντ .Ιωαννίδη.

 

 1. Έγκριση όρων δημοπρασίας για «Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση του Ανοικτού

Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου ΚΩ».

 

 1. Έγκριση του υπ΄ αριθμό 31215/30-12-2022 Πρακτικού Δημοπρασίας Μίσθωσης

Ακινήτου για να λειτουργήσει ως «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ» Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 

 1. Έγκριση των υπ’ αριθμό 851/17-01-23 & 855/17-04-23 πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών του Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων – Ανακύκλωσης & Ανταλλακτικών».

 

 1. Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάθεση του έργου: ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΩ (Α.Μ. 07/2020).

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος Horizon Europe.
 2. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω στην Αθήνα από 24 έως 25/01/2023 για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Δικτύου Πόλεων Ασκληπιείων, στο οποίο Προεδρεύει ο Δήμος της Κω, την Τρίτη 24/01/2023.

 

 1. Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας ΑΜΑΛΛΟΣ ΑΕ  χρηματικού ποσού  για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Αντιμάχειας.

 

 1. Λήψη απόφασης για Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «Αποκαταστήσεις Ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 23ης Φεβρουαρίου 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Πυλίου» με  Αρ. Μελέτης;  40/2019.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση μετάθεσης συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης των υλικών της προμήθειας: «Αντικατάσταση Η/Μ Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων Αρδευτικού Δικτύου Λίμνης Πυλίου» (Α.Μ. 14/2022).

 

 1. Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης ενός Εκσκαφέα-Φορτωτή συνολικής αξίας 960,00€ με Φ.Π.Α. για το πρόγραμμα      ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ll.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη Ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας & Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κω», ως προς τη 2η Παροχή που αφορά στην προμήθεια γάλακτος, καθώς λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων της αγοράς, οι εταιρείες δεν μπορούν να εκτελέσουν την προμήθεια με τις τιμές των προσφορών τους (βλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016).

 

 1. «Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής».

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   O Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

                     

                                                             

                                                                                                  Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

                                                                                                 Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0