ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ασφάλιση Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου ΚΩ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 01/03/24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

Προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Ασφάλιση Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου ΚΩ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών» (Α.Π.03/2024), συνολικού προϋπολογισμού 36.605,00€ .

      Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΩ, Οδός: Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ.: 85300, NUTS 3: GR421 (ΔΗΜΟΣ ΚΩ), Τηλ.: 2242360-485, Fax: 22420-21341. Πληροφορίες– αρμόδια υπάλληλος: Αγγελική Χατζηπαναγιώτη, a.xatzipanagioti@kos.gr

     Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της χαμηλότερης συνολικής τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ασφάλιση Οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου της Κω . Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με  αυτά που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές & τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης στη διακήρυξη μελέτης. Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

    Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 346201

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 01/03/2024.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/03/2024 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/03/2024 και ώρα 16:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Κατάθεση Προσφορών: Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη, όπως αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – Προδιαγραφές παράρτημα Α.

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε ευρώ, ίσο με το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνόλου διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κω. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α. 20.6253, 30.6253, 15.6253, 10.6253,35.6253,50.6253,70.6253,20.6252 και 30.6252 σχετική πίστωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την υπ’ αρ.480/19-02-2024 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών περί διάθεσης των αναγκαίων πιστώσεων και της ΑΑΥ 315/2024.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ιστότοπο του Δήμου www.kos.gov.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Κω κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 2242360486-487-485.

Δημοσιεύσεις: Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Κω www.kos.gov.gr και στο ελληνικό τύπο.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

 

 

ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0