Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2020
2019
2018
2017
2016
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος

Δημοσιεύτηκε : Παρασκευή, 26-06-2020
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
2020 ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ-ΠΡΟΤΥΠΟ.doc
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΟΥΣ 2020.doc
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΟΥΣ 2020 νέο.doc
Link ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/19-12-2001τ. Α’) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4467/17 (ΦΕΚ 56/13-04-2017 τ. Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65/24-04-2019 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61A’) «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες»

3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και των Κοινοτήτων.»

6. Το Π.Δ. 7/28-11-1997 (ΦΕΚ-1024 Δ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή Αλυκής των κοινοτήτων Ασφενδιού και Πυλίου νήσου Κω (Ν. Δωδεκανήσου).

7. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 20 (444 Β΄), όπως ισχύει.

8. Την ΚΥΑ Αριθμ. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864 τ. Β’/15-5-2020): «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198 τ. Β’/05.06.2020) .

9. Τις υπ’ αριθ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).

10. Την με αρ. αριθμ. 123/03-06-2020 (ΑΔΑ: 6Π2ΥΩΛΕ-ΧΦΘ) απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Κω περί αποδοχής της παραχώρησης και την μεταβίβαση τουδικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος, είτε με δημοπρασία κατά τις διατάξεις περί δημοπρασιών του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α), είτε με απευθείας παραχώρηση σε όμορες επιχειρήσεις.

11. Το αριθμ. πρωτ. 37898ΕΞΕ/29-05-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ με θέμα «Διευκρινήσεις - Οδηγίες για την σύναψη μισθώσεων απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας έτους 2020».

12. Την με αριθμό 143/10-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΥΟ0ΩΛΕ-9ΓΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρόταση καθορισμού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και το αριθμ. πρωτ. 46377 ΕΞΕ 2020/24-06-2020 έγγραφο αποδοχής της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ καθορίστηκε το αντάλλαγμα, για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας.

13. Την με αριθμό 163/25-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα δημοπρατούμενα τμήματα αιγιαλού – παραλίας, οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας και ορίσθηκαν τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Κω.

14. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 46700 ΑΠΑ 2020/25-06-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σων Α’ για την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και τις σχετικές διορθώσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στην παρούσα.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των χώρων για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμωνποταμών σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος.

Το δικαίωμα παραχώρησης γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, και συγκεκριμένα για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών, ξαπλωστρών και την λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου.

Η παραχώρηση των χώρων του αιγιαλού και παραλίας γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της ΚΥΑ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’ ), όπως ισχύει.

Τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που δημοπρατούνται εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 163/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτυπώθηκαν σε χάρτες που δημιουργήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κω, συνοδεύουν την διακήρυξη της δημοπρασίας και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Συγκεκριμένα τα σχετικά τμήματα (πόστα) που εγκρίνονται και δημοπρατούνται με τους κωδικούς αριθμούς και τους αντίστοιχους χάρτες είναι τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

1

ΘΕΡΜΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 1 )

ΘΕΡΜΑ

Π1

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

150τ.μ.

2

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ

Π2

«

100τ.μ.

3

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΦΥΛΑΚΙΟ

Π3

«

75τ.μ.

4

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Π4

«

75τ.μ.

5

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Π5

«

75τ.μ.

6

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Π6

«

75τ.μ.

7

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΑΓ. ΦΩΚΑΣ -ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Π7

«

75τ.μ.

8

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

Π8

«

400τ.μ.

9

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

Π9

«

300τ.μ.

10

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

ΘΜΑ1

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (μηχανοκίνητα)

80τ.μ.

11

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

Π10

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

150τ.μ.

12

ΩΚΕΑΝΙΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΩΚΕΑΝΙΣ

Π11

«

150τ.μ.

13

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

NATURA

Π12

«

500τ.μ.

14

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

NATURA

Π13

«

50τ.μ.

15

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

NATURA

ΘΜΑ2

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μη μηχ.)

80τ.μ.

16

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 7)

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

ΘΜΑ3

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μη μηχ.)

80τ.μ.

17

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 7)

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

Π14

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

400τ.μ.

18

ΡΑΜΙΡΑ 1

(ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΡΑΜΙΡΑ

Π15

«

500τ.μ.

19

ΡΑΜΙΡΑ 1

(ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΡΑΜΙΡΑ

Π16

«

500τ.μ.

20

ΡΑΜΙΡΑ 1

(ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΡΑΜΙΡΑ

Π17

«

500τ.μ.

21

ΡΑΜΙΡΑ 1

(ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΡΑΜΙΡΑ

Π18

«

500τ.μ.

22

ΡΑΜΙΡΑ 2

(ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΡΑΜΙΡΑ

Π19

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

23

ΡΑΜΙΡΑ 2

(ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΡΑΜΙΡΑ

ΘΜΑ5

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μηχανοκ.)

80τ.μ.

24

ΡΑΜΙΡΑ 2

(ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΡΑΜΙΡΑ

Π20

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

25

ΡΑΜΙΡΑ 2

(ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΡΑΜΙΡΑ

Π21

«

100τ.μ.

26

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

(ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Π22

«

75τ.μ.

27

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

(ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Π23

«

50τ.μ.

28

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

(ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

ΘΜΑ6

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μηχανοκ.)

80τ.μ.

29

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

(ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Π24

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

150τ.μ.

30

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

(ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Π25

«

100τ.μ.

31

ΜΑΡΙΝΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΜΑΡΙΝΑ

Π26

«

75τ.μ.

32

ΜΑΡΙΝΑ

(ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΜΑΡΙΝΑ

Π27

«

100τ.μ.

33

ΑΒΕΡΩΦ

(ΧΑΡΤΗΣ 16

ΑΒΕΡΩΦ

Π29

«

275τ.μ.

34

ΑΒΕΡΩΦ

(ΧΑΡΤΗΣ 16

ΑΒΕΡΩΦ

Π30

«

400τ.μ.

35

ΑΒΕΡΩΦ

(ΧΑΡΤΗΣ 16

ΑΒΕΡΩΦ

Π31

«

300τ.μ.

36

ΑΒΕΡΩΦ

(ΧΑΡΤΗΣ 16

ΑΒΕΡΩΦ

Π32

«

150τ.μ.

37

ΑΒΕΡΩΦ

(ΧΑΡΤΗΣ 16

ΑΒΕΡΩΦ

Π33

«

150τ.μ.

38

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 17)

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

Π34

«

2 00τ.μ.

39

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 17)

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

Π34Α

«

150τ.μ.

40

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 18)

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

Π35

«

100τ.μ.

41

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 18)

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

Π36

«

300τ.μ.

42

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 18)

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

Π36Α

«

100τ.μ.

43

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 18)

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

Π37

«

150τ.μ.

44

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 18)

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

Π38

«

150τ.μ.

45

ΑΚΤΗ ΖΟΥΡΟΥΔΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 18)

ΛΑΜΠΗ

ΘΜΑ9

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

46

ΜΥΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ19)

ΜΥΛΟΣ

Π39

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

47

ΦΑΡΟΣ – ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 21)

ΦΑΡΟΣ

Π40

«

400τ.μ.

48

ΦΑΡΟΣ-ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 21)

ΛΑΜΠΗ

Π41

«

200τ.μ.

49

ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 22)

ΠΕΛΑΓΟΣ

Π42

«

400τ.μ.

50

ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 22)

ΠΕΛΑΓΟΣ

Π43

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

51

ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 22)

ΜΠΛΟΥ ΛΑΓΚΟΥΝ

Π44

«

500τ.μ.

52

ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 22)

ΜΠΛΟΥ ΛΑΓΚΟΥΝ

Π45

«

500τ.μ.

53

ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 23)

ΛΑΜΠΗ

Π46

«

100τ.μ.

54

ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 23)

ΛΑΜΠΗ

Π47

«

300τ.μ.

55

ΛΑΜΠΗ

(ΧΑΡΤΗΣ 23)

ΛΑΜΠΗ

Π48

«

400τ.μ.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

 1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

1

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΚΑΒΟΣ - ΦΑΡΟΣ

Π1

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

2

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

Π2

«

100τ.μ.

3

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

ΘΜΑ1,

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

4

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

Π4

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

5

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

Π5

«

100τ.μ.

6

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

Π6

«

100τ.μ.

7

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

Π7

«

100τ.μ.

8

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

ΘΜΑ2,

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

9

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

Π8

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

10

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΚΑΜΑΡΙ 1

Π9

«

100τ.μ.

11

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΑΜΑΡΙ 2

Π10

«

100τ.μ.

12

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΑΜΑΡΙ 2

Π11

«

100τ.μ.

13

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΑΜΑΡΙ 2

Π12

«

100τ.μ.

14

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 4)

CLUB MED 1

Π12Α

«

75τ.μ.

15

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 4)

CLUB MED 1

ΘΜΑ3,

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

1 6

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 4)

CLUB MED 1

Π12Β

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

75τ.μ.

17

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 7)

CLUB MED 4

Π16

«

125τ.μ.

18

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΚΑΜΗΛΑ

Π17

«

300τ.μ.

19

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΚΑΜΗΛΑ

Π18

«

400τ.μ.

20

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 1

Π19

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

21

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 1

ΚΑΝΤΙΝΑ 1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

15τ.μ.

22

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 1

Π20

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

23

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 9)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 1

ΘΜΑ4

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

24

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 2

Π21

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

25

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 2

Π21Α

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

26

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 2

Π22

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

27

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 2

ΘΜΑ5

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

28

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 2

Π23

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

29

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 2

ΘΜΑ6

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μη μηχ.)

80τ.μ.

30

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΛΑΓΚΑΔΕΣ

Π24

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

400τ.μ.

31

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΛΑΓΚΑΔΕΣ

ΚΑΝΤΙΝΑ 2

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

15τ.μ.

32

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΛΑΓΚΑΔΕΣ

Π25

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

400τ.μ.

33

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΛΑΓΚΑΔΕΣ

ΘΜΑ7

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μη μηχ.)

80τ.μ.

34

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΛΑΓΚΑΔΕΣ

Π26

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

150τ.μ.

35

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΛΑΓΚΑΔΕΣ

Π27

«

200τ.μ.

36

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 1 2 )

MARKOS BEACH

Π28

«

500τ.μ.

37

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 1 2 )

MARKOS BEACH

Π29

«

100τ.μ.

38

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 1 3 )

SUNNY BEACH

Π30

«

300τ.μ.

39

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 1 3 )

SUNNY BEACH

Π31

«

100τ.μ.

40

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 1 3 )

SUNNY BEACH

ΚΑΝΤΙΝΑ 3

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

15τ.μ.

41

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 1 3 )

SUNNY BEACH

ΘΜΑ8

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μη μηχ.)

80τ.μ.

42

ΚΕΦΑΛΟΣ (ΧΑΡΤΗΣ 1 3 )

SUNNY BEACH

Π32

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

43

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 14)

ΠΟΛΕΜΙ

MAJIC BEACH

Π33

«

200τ.μ.

44

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 14)

ΠΟΛΕΜΙ

MAJIC BEACH

Π34

«

200τ.μ.

45

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 14)

ΠΟΛΕΜΙ

MAJIC BEACH

Π35

«

200τ.μ.

46

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 15)

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΘΜΑ9

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

47

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 16)

ΛΙΜΙΩΝΑΣ

Π42

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

48

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 17)

ΚΟΧΙΛΑΡΙ

Π36

«

100τ.μ.

49

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 17)

ΚΟΧΙΛΑΡΙ

Π37

«

100τ.μ.

50

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 17)

ΚΟΧΙΛΑΡΙ

ΘΜΑ12

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μη μηχ.)

80τ.μ.

51

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 18)

ΚΑΒΟ ΠΑΡΑΝΤΙΣΟ

Π38

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

52

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 19)

ΤΡΥΠΗΤΗ

Π39

«

50τ.μ.

53

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 20)

ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Π40

«

100τ.μ.

54

ΚΕΦΑΛΟΣ

(ΧΑΡΤΗΣ 21)

ΚΑΤΑ

Π41

«

100τ.μ.

 1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ)

1

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΘΜΑ1

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχαν.)

80τ.μ.

2

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Π1

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

250τ.μ.

3

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Π2

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

4

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Π3

«

200τ.μ.

5

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Π4

«

200τ.μ.

6

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 1

Π5

«

150τ.μ.

7

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 2

Π6

«

500τ.μ.

8

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 2

Π7

«

500τ.μ.

7

ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 2

Π8

«

400τ.μ.

 1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

1

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 0)

ΜΟΥΣΣΑΔΕΣ

Π1Β

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

2

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΧΕΛΩΝΑ

Π1Α

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

3

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 2)

PORTO BELLO

ΘΜΑ1

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

4

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΛΑΓΚΑΣ

ΘΜΑ2

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

5

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΚΑΡΔΑ – ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗΣ

ΘΜΑ3

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

6

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΤΣΟΥΚΑΛΑΡΙΑ

Π1

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

7

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΤΣΟΥΚΑΛΑΡΙΑ

Π2

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

75τ.μ.

8

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 6)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Π3

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

9

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 6)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΘΜΑ4

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

10

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 8)

ΚΕΠΕΧΗ

Π5

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

120τ.μ.

11

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 9)

SOVEREIGN

Π6

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

12

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Π7

«

75 τ.μ.

13

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Π8

«

75 τ.μ.

14

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 10)

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Π9

«

75 τ.μ.

15

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΑΚΤΗ

Π10

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

75 τ.μ.

16

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 11)

ΑΚΤΗ

ΘΜΑ4

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ. )

80τ.μ.

17

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 12)

BLUE DOMES

ΘΜΑ5

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ. )

80τ.μ.

18

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ (ΧΑΡΤΗΣ 13)

NORIDA

ΘΜΑ6

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ. )

80τ.μ.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

 1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ (ΤΙΓΚΑΚΙ)

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ

1

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΑΛΥΚΗ

Π0

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

250τ.μ.

2

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΑΛΥΚΗ

Π1

«

500τ.μ.

3

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΑΛΥΚΗ

Π2

«

300τ.μ.

4

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ1 )

ΑΛΥΚΗ

Π3

«

200τ.μ.

5

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ1 )

ΑΛΥΚΗ

Π4

«

250τ.μ.

6

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ -ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π5

«

200τ.μ.

7

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π6

«

250τ.μ.

8

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π7

«

200τ.μ.

9

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π8

«

200τ.μ.

10

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π9

«

500τ.μ.

11

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π10

«

300τ.μ.

12

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π11

«

300τ.μ.

13

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π12

«

300τ.μ.

14

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π13

«

300τ.μ.

15

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ2 )

ΔΥΤΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π14

«

350τ.μ.

16

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π15

«

300τ.μ.

17

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π16

«

300τ.μ.

18

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΘΜΑ3

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ. (μηχ.)

80τ.μ.

19

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π17

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

20

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π18

«

400τ.μ.

21

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π19

«

200τ.μ.

22

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π20

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

250τ.μ.

23

ΤΙΓΚΑΚΙ (ΧΑΡΤΗΣ 4 )

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 1

Π21

«

200τ.μ.

24

ΤΙΓΚΑΚΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 1

Π22

«

200τ.μ.

25

ΤΙΓΚΑΚΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 1

Π23

«

100τ.μ.

26

ΤΙΓΚΑΚΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 3

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ)

Π24

«

100τ.μ.

27

ΤΙΓΚΑΚΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 3

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ)

Π25

«

100τ.μ.

28

ΤΙΓΚΑΚΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 3

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ)

Π26

«

100τ.μ.

 1. ΚΟΙΝ. ΠΥΛΙΟΥ (ΜΑΡΜΑΡΙ)

1

ΜΑΡΜΑΡΙ

( ΧΑΡΤΗΣ 1)

ΔΥΤΙΚΑ1

Π1

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

2

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ1)

ΔΥΤΙΚΑ1

ΘΜΑ1

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μη μηχαν.)

80τ.μ.

3

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ1)

ΔΥΤΙΚΑ1

Π2

«

500τ.μ.

4

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΔΥΤΙΚΑ2

Π3

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

5

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΔΥΤΙΚΑ2

Π4

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

6

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ2)

ΔΥΤΙΚΑ2

ΘΜΑ2

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μη μηχαν.)

80τ.μ.

7

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΔΥΤΙΚΑ2

Π5

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

8

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 2)

ΔΥΤΙΚΑ2

Π6

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

400τ.μ.

9

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ2)

ΔΥΤΙΚΑ2

ΘΜΑ3

ΘΑΛΛ. ΜΕΣΑ ΑΝΑΨ.

(μη μηχαν.)

80τ.μ.

10

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΔΥΤΙΚΑ3

Π7

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

500τ.μ.

11

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΔΥΤΙΚΑ3

Π8

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

12

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΔΥΤΙΚΑ3

Π9

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

13

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΔΥΤΙΚΑ3

Π10

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

400τ.μ.

14

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 3)

ΔΥΤΙΚΑ3

Π11

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

100τ.μ.

15

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π12

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

150τ.μ.

16

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π13

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

150τ.μ.

17

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π14

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

18

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π15

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑ

ΘΙΣΜΑΤΑ

200τ.μ.

19

ΜΑΡΜΑΡΙ

( ΧΑΡΤΗΣ 4)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Π16

«

400τ.μ.

20

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 5)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 1

Π17

«

150τ.μ.

21

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 2

Π18

«

150τ.μ.

22

ΜΑΡΜΑΡΙ

(ΧΑΡΤΗΣ 6)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 2

Π19

«

200τ.μ.

Τα ανωτέρω τμήματα (πόστα) με τους κωδικούς αριθμούς την χρήση που αναφέρθηκαν, το εμβαδόν τους, την θέση με τις γεωγραφικές συντεταγμένες τους, απεικονίζονται στους χάρτες που συνοδεύουν την διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1Ο

Ευθύνη Δήμου

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι εάν για την άσκηση της χρήσης που θα επιλεγεί απαιτηθεί οποιαδήποτε άδεια δημόσιας ή άλλης αρχής και δεν χορηγηθεί αυτή στο μισθωτή, ή τυχόν χορηγηθείσα ανακληθεί, έστω και για λόγους που θα αφορούν το μίσθιο, ουδεμία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα υπέχει από την αιτία αυτή ο Δήμος Κω έναντι του μισθωτή, ούτε θα αποτελεί η αιτία αυτή λόγο λύσεως της παρούσας μίσθωσης ή μείωσης του μισθώματος. Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει και πλήρη αποδοχή για το συμμετέχοντα όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν και όρους της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη.

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση δεν αποκτά εκ της μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/σων Α’ που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτήν τροποποιήσεων, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από το μίσθιο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου και του Δημοσίου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτού, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε και την λύση της μισθώσεως για οποιαδήποτε λόγο και αιτία συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του εμβαδού του παραχωρούμενου χώρου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγoυ.

Άρθρο 2Ο

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική θα διενεργηθεί την του μηνός Ιουλίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2020 ενώπιων των αρμόδιων κατά νόμο επιτροπών που έχουν συσταθεί ανά Δημοτική Ενότητα (Κω, Δικαίου, Ηρακλειδών), στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, ως κατωτέρω:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας και ώρα 09:00π.μ.
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμαχείας και ώρα 11:00 π.μ.
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και ώρα 12:00 π.μ.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ:

 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού στο Ζηπάρι, και ώρα 09:00π.μ.
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου από ώρα 11:00 π.μ.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ:

 • Στα γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, επί της οδού Ακτής Κουντουριώτη 23, και ώρα 09:00

Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Σε περίπτωση που προκύψουν άγονα τμήματα της 1ηςδημοπρασίας ή προκύψουν έκπτωτοι πλειοδότες, θα διενεργηθεί και 2η δημοπρασία την13η του μηνός Ιουλίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2020, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα ανά Δημοτική Κοινότητα όπως αναφέρθη προηγουμένως, ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών.

Επισημαίνουμε ότι η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους και θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης μέχρι και την ώρα της δημοπρασίας.

Αν κανείς πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την ενεργούσα την δημοπρασία Επιτροπή προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζων και των προς τούτο νόμιμων πληρεξούσιων άλλως θεωρείται ως μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 3Ο

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’ ), όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ . 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’) το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.

Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον υπερού προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Το αντάλλαγμα καθορίζεται από τους εξής:

1. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και εγκρίνεται από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

2. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από τις Κτηματική Υπηρεσία:
α. Για τις Κτηματικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης εισηγείται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄ και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας. β. Για τις Κτηματικές Υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος γίνεται εισήγηση και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 143/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΟ0ΩΛΕ-9ΓΒ) απόφαση της «πρόταση καθορισμού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας» , πρότεινε τις τιμές, για την σχετική έγκριση από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Β’.

Η οικεία Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου Α’ με το αριθμ. 46377 ΕΞΕ 202024-06-2020 έγγραφο της εγκρίνει την πρόταση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου.

Οι τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας για την απλή χρήση αιγιαλού – παραλίας, είναι οι παρακάτω:

1. ΟΜΠΡΕΛΕΣ :10 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΜ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΩ.

2. ΘΜΑ : 1.500 ΠΑΓΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ, 1000 ΓΙΑ ΑΠΛΑ, 80ΤΜ minimum ΜΕΤΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜ 10 ΕΥΡΩ.

3. ΚΑΝΤΙΝΑ : 1800 fixed ΤΙΜΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ 15 ΤΜ).

Για το έτος 2020 θα καταβληθεί μόνο το 40% της τελικής τιμής (αρθρο17 παρ.β ΚΥΑ 47458ΕΞ2020/15.05.2020)

Άρθρο 4Ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-δικαιολογητικά

Για να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία αυτή, οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και ενοικιαστού, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σ’ ολόκληρο υπεύθυνος μετά αυτού ως οφειλέτης για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Δεν θα γίνει δεκτός κανείς στην δημοπρασία ο οποίος έχει εκτελέσει έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής. ή έχει εγκατασταθεί ήδη αυθαίρετα στον εκμισθωμένο χώρο γεγονότα που αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα.

Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε των συμμετεχόντων στην δημοπρασία παραπλάνησε την επιτροπή διενέργειας αυτής, υποβάλλοντας ψευδή στοιχεία ή δηλώσεις, ο Δήμος επιφυλάσσεται να ασκήσει εις βάρος του όλα τα εκ του Νόμου ένδικα μέσα προκειμένου να κινηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι νομίμων και εγκύρων αδειών άσκησης επαγγέλματος (όπου αυτές απαιτούνται) καθώς και ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για να συμμετάσχει κάποιος εκ των ανωτέρω στη δημοπρασία υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής επίποινή αποκλεισμού τα κάτωθι αναλυτικώς περιγραφόμενα δικαιολογητικά:

α ) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην αίτηση.

β) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και τουεγγυητή του : φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώςκαι του εγγυητή του καθώς και τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκουν. Εάν πρόκειται γιανομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νομικού προσώπου ή επικυρωμένοαντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή , καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ του με το οποίο αποφασίζεται ησυμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται τοπρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά , καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα

(προκειμένου περί εταιρειών πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.)

δ ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται :

1. ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ρητώς, πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. ότι επισκέφθηκε το μίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, το εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως θα το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν , στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και από τον εγγυητή.

3. ότι δεν έχει εκτελέσει έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής επί του αιγιαλού & της παραλίας και δεν έχει προβεί στην κατάληψη του προς μίσθωση τμήματος αιγιαλού & παραλίας.

ε ) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων και συγκεκριμένα μόνο από το παράρτημα τουΠαρακαταθηκών της Κω , ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζαςποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου της τιμής εκκίνησης (πρώτης προσφοράς) του μισθώματος ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας. Η εγγύηση αυτή θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από άλλη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της διακήρυξης, η οποία θα εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κω ή από αναγνωρισμένη Τράπεζα και θα ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 1/10 του συνολικού ποσού του μισθώματος το οποίο θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία.

στ) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),

ζ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον δήμο Κω

(Τα στ και ζ ισχύουν και για τους λοιπούς εταίρους, εφόσον είναι εταιρεία εκτός στην περίπτωση της ΑΕ όπου τότε ισχύουν για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας)

Άρθρο 5Ο

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω ενώπιων των επιτροπών οι οποίες ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 163/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Ως ελάχιστο ποσό (βήμα) μεταξύ δύο διαδοχικών προσφορών ορίζεται το ποσό των 50€ προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα κωλυσιεργίας της πλειοδοτικής διαδικασίας.

Η επιτροπή διεξαγωγής έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της και ανά περίπτωση, να σταματήσει τη δημοπρασία σε οποιαδήποτε στιγμή και να παραπέμψει το θέμα που έχει προκύψει στην Οικονομική Επιτροπή.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επιτροπής δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Ενστάσεις για την διεξαγωγή της δημοπρασίας θα κατατίθενται στην επιτροπή που έχει διενεργήσει τη δημοπρασία αυθημερόν και θα εκδικάζονται με τη συμμετοχή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.

Άρθρο 6Ο

Διάρκεια της μίσθωσης - Σύμβαση

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ Αριθμ. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864 τ. Β’/15-5-2020). όπως ισχύει είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2020 , 31.12.2021 ή 31.12.2022. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων.

Στην παρούσα διακήρυξη η παραχώρηση της απλής χρήσης για όλα τα ανωτέρω τμήματα που δημοπρατούνται είναι για ΈΝΑ (1) έτος, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης που θα υπογραφούν αποκλειστικά την ημερομηνία 31.12.2020.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως σ΄ αυτόν της αποφάσεως της Διοικητικής Αρχής, περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί ελάτων διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης τοιαύτης. Ο ίδιος, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σιωπηρή ανά μίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 7ο

Περιορισμοί-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις υπερού

Οι υπερού στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου1 της ΚΥΑ47458ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’ )υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις:

1) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

2) Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών, ξαπλωστρών και την λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, με την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και της. ΚΥΑ. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864 τ. Β’/15-5-2020). Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από διατάξεις του νόμου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κτλ ) επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ Αριθμ. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864 τ. Β’/15-5-2020). όπως ισχύει.

3) Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

4) Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.

5) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

6) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» της ΚΥΑ Αριθμ. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1864 τ. Β’/15-5-2020). Μέσα στο μίσθιο δε θα γίνει καμία εγκατάσταση και οποιοδήποτε δομικό έργο σύμφωνα με τον κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/99) άρθρο 345 και τις διατάξεις του Ν.2971/2001.

7) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι' αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε.

8) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.

9) Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερού συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας, είναι άκυρη και ο υπερού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο.

10 ) Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα,επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσειςτου άρθρου 15 της ανωτέρω ΚΥΑ και του άρθρου 27 του ν. 2971/ 2001 , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019 .

12) Απαγορεύεται αυστηρώς η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων κ.λ.π. , εκτός των ορίων των παραχωρουμένων τμημάτων. Μετά την διαπιστούμενη παράβαση θα ενημερώνεται εγγράφως την Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/σου Α’ για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 15 της ΚΥΑ και του άρθρου 27 του ν. 2971/ 2001 , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019 .

13) Ο μισθωτής υποχρεούται στην τοποθέτηση επί του μισθίου αποκλειστικά και μόνον των ειδών που απαιτούνται για την άσκηση της προβλεπόμενης επί του συγκεκριμένου τμήματος δραστηριότητας.

15) Δεν επιτρέπονται οι διαπληκτισμοί των αντισυμβαλλομένων με πελάτες τους ή άλλους λουόμενους και γενικά ενέργειες που δυσφημίζουν την παραλία, τον τόπο και γενικά τον τουρισμό μας.

16) Ο μισθωτής υποχρεούται να μην αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της παραλίας με πράξεις του όπως η περίφραξη του χώρου, η δημιουργία χωρισμάτων ή μόνιμων εγκαταστάσεων κ.λ.π..

17 ) Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου καθώς και των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων χωρίς διαπληκτισμούς και να συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις τους.

Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης, οι οποίοι κηρύσσονται όλοι ουσιώδεις, ως και των υποχρεώσεων του μισθωτού, ισχύουν κατά του μισθωτού όλες οι διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. που αφορούν την Ειδική Διαδικασία των μισθωτικών διαφορών.

Άρθρο 8ο

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης

Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης, για την τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτήριων (καντίνες), εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθμ. Δ1γ/Γ.Π./37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.

Η σύμβαση παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας .

Ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κ.λπ.) και επίσης τουλάχιστον (100) εκατό μέτρα μεταξύ τους.

Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτήριων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την 409/1999 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται.

Για παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος χώρος, που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ.

Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής, 1 προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ.

Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κ.λπ.) επιφανείας 10 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου.

Άρθρο 9ο

Ανάκληση παραχώρησης – Κυρώσεις

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο:

α) Για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (101Α΄), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων, αζημίως για το Δημόσιο.

β) Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί με την παρούσα απόφαση ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, και εφαρμόζονται το άρθρο 27 του ν. 2971/ 2001 , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019 και ειδικά η παρ. 3 και τα άρθρα 27 και 29 για τυχόν αυθαίρετα έργα.

Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης υπέρ του Δημοσίου μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία.

Άρθρο 10ο

Προθεσμία και τρόπος καταβολής του μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος, οι προθεσμίες καταβολής και ο τρόπος καταβολής σε δόσεις ορίζονται με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’ ) όπως ισχύει.

Εξαιρετικά για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. ζ της ανωτέρω ΚΥΑ το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001 (Α' 285), όπως αυτόρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατάεβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο. Εισπράττεται από την Δ.Ο.Υ. Κω μετά από οίκοθεν σημείωμα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σων Α’ ενώ το ποσοστό του Δήμου εισπράττεται από το ταμείο του Δήμου.

Κατ' εξαίρεση για το έτος 2020 , σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. β,γ της ανωτέρω ΚΥΑ το ύψος τουκαταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001 Το αντάλλαγμα της παραχώρησης για το έτος 2020 καταβάλλεται είτε εφάπαξ,είτε σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την σύναψη της μίσθωσης καιτο πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης συνοδεύει τη σύμβαση, οι δε υπολειπόμενες δύο δόσεις αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. .

Τα ως άνω χρονικά περιθώρια ισχύουν και για την καταβολή του οριζόμενου στην σύμβαση παραχώρησης ανταλλάγματος χρήσης στους Δήμους, οι οποίοι και οφείλουν στην περίπτωση καθυστερήσεων να ενημερώσουν άμεσα την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/ 2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019).

Η σύναψη της μίσθωσης γίνεται το αργότερο εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως στον πλειοδότη της αποφάσεως της Διοικητικής Αρχής, περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικ. Επιτροπή και όχι πέραν των 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης αυτής .

Το μίσθωμα επιβαρύνεται κάθε φορά με τέλη χαρτοσήμου σε ποσοστό 3,6% που βαρύνουν το μισθωτή. Για τα οφειλόμενα μισθώματα εν γένει εφαρμόζονται κατά του μισθωτού και εγγυητή, όλες οι διατάξεις των νόμων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων

Άρθρο 11ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων των δημοτικών κοινοτήτων.

Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα της Κω.

Επίσης πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στο SITE του Δήμου Κω www.kos.gov.gr.

Άρθρο 12ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί στην ημερομηνία που καθορίστηκε στο άρθρο 2 της προκήρυξη για κάθε Δημοτική Κοινότητα εάν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν παρουσιαστούν πλειοδότες σε ένα ή περισσότερα από τα τμήματα τα οποία παραχωρούνται.

Επίσης η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου τουεπιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος των διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, ο δε αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου σύμφωνα με τους όρους της πρώτης διακήρυξης που δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας και διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 1 2 ο

Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10ο, η 1η δόση του μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (30%) και του Δήμου (70%), το αργότερο εντός 15 ημερών από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κλπ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: 1)υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Νόμου 4281/2014 όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός 2) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ Α.Ε. και 3) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Ο Δήμος αποστέλλει στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/σου Α’, αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σων Α’, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον υπεύθυνο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σων Α’, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 1 3 ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για την διαδικασία της δημοπρασίας, τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας που δημοπρατούνται, τους κωδικούς αριθμούς και τους σχετικούς χάρτες αυτών, παρέχονται από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών (ταχ. διεύθυνση Ακτή Κουντουριώτη 23, τηλ. 22420-25462, fax: 22420-22217) και από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Αντίγραφο της προκήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στις παραπάνω υπηρεσίες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ