Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2018
2017
2016
2015
2014
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟ «ΑΚΤΑΙΟΝ» ΜΕ Κ.Μ. 1220Α ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 40 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1

Δημοσιεύτηκε : Δευτέρα, 10-04-2017
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
Περίληψη διακήρυξης.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΤΙΡΙΟ «ΑΚΤΑΙΟΝ»
ΜΕ Κ.Μ. 1220Α ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 40 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ   
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Ο Δήμαρχος Κω   διακηρύσσει ότι  :

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η «Εκμίσθωση δημοτικού τριώροφου ακινήτου στην πόλη της Κω επί της οδού Βασ. Γεωργίου 1 με Κ.Α.1220Α  Πόλεως Κω εντός του Ο.Τ.40 του σχεδίου πόλεως Κω (κτίριο «ΑΚΤΑΙΟΝ») με συνολικό εμβαδόν 658,30 μ2», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. Η επιφάνεια του οικοπέδου κατά Κτηματολόγιο είναι 346,00 μ2. Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους με συνολικό εμβαδόν 658,30μ2 . Συγκεκριμένα το ημιυπόγειο και το ισόγειο έχουν εμβαδόν 197,60 μ2, ο ημιόροφος έχει εμβαδόν 65,50 μ2,  ο 1ος  όροφος έχει εμβαδόν 197,60 μ2 και ο 2ος όροφος έχει εμβαδόν 197,60μ2.
     Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στo Δημαρχείο Κω,  στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  την 3η Μαΐου    2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00.
Η  τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των 6.500€/μήνα.   
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν: α. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί ως φυσικά πρόσωπα ατομικώς, β. Ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και γ. Ενώσεις των υπό στοιχεία (α) και (β).
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται:   
1.) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης της δημοπρασία δηλαδή 650€. 
2.) Να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.                    3.)  Να παρουσιάσουν  αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας.  
  Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή.
 Η διάρκεια της  σύμβασης είναι είκοσι  (20) έτη από την ημερομηνία υπογραφής  της .
Μείωση μισθώματος λόγω αναγκαίων εργασιών
       Α. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προσφέρει ο  πλειοδότης θα καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό των 2.000,00€ μηνιαίως έως ότου αποσβεστεί η δαπάνη εργασιών ποσού 67.600,50€ που αναφέρονται στην Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω.
Β. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβληθεί για πρώτη φορά μετά το πέρας χρονικού διαστήματος οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  .
      Πληροφορίες για τη δημοπρασία (η σχετική διακήρυξη και τα παρατήματα ) παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω που βρίσκεται στο Δημαρχείο (1ος όροφος) Ακτή Κουντουριώτη 7  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα τηλέφωνα  2242360485-487.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΥΡΙΤΣΗΣ